Osoby pobierające rentę strukturalną po ukończeniu 65 lat będą musiały złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Jeśli tego nie zrobią, wypłata unijnego świadczenia zostanie zmniejszona o połowę.

Rolnicy przekazujący swoje grunty na powiększenie innego gospodarstwa rolnego mieli możliwość ubiegania się o unijną rentę strukturalną. Zasady jej wypłaty określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 750 ze zm.).
Zgodnie z obecnymi przepisami świadczenie wypłaca się każdego miesiąca do momentu ukończenia przez uprawnionego 65. roku życia. Przy czym rozporządzenie nic nie wspomina, jak ma się zachować świadczeniobiorca po ukończeniu tego wieku. Na tę lukę uwagę zwróciła Komisja Europejska, a także Europejski Trybunał Obrachunkowy. Aby zapobiec wstrzymaniu przez KE wypłat unijnych środków na ten cel, minister przygotował projekt rozporządzenia, który reguluje tę kwestię.
Zgodnie z propozycją resortu świadczeniobiorca wraz z ukończeniem 65. roku życia będzie miał obowiązek złożenia wniosku o ustalenie emerytury z KRUS, ZUS lub systemu zabezpieczenia społecznego. Dodatkowo wprowadzono wymóg, aby kierownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiadomił takiego rencistę o konieczności złożenia wniosku o emeryturę. Informacja ta powinna trafić do zainteresowanego w ciągu 3 miesięcy przed osiągnięciem, wieku granicznego. Co więcej rencista strukturalny będzie mieć obowiązek dostarczenia do agencji potwierdzenia złożenia wniosku – 30 dni, licząc od 65. urodzin. Jednocześnie autorzy projektu zwracają uwagę, że rolnicy, przechodząc z renty strukturalnej na emeryturę, nie stracą na zmianie, bowiem wysokość obu świadczeń będzie taka sama.
Równocześnie projekt wprowadza kary dla osób, które nie będą chciały przejść z renty unijnej na emeryturę – będą mieć zawieszoną połowę świadczenia. O wznowienie wypłaty zainteresowany będzie mógł się ubiegać tylko wówczas, kiedy np. organ emerytalny odmówi przyznania pieniędzy.
Rozporządzenie wejdzie w życie ciągu 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw. Przy czym specjalne rozwiązanie przygotowano dla osób, które osiągną wiek emerytalny przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także trzy miesiące po tym terminie – będą one zawiadamiane o konieczności złożenia wniosku o emeryturę w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowych przepisów.
66,2 tys. osób pobiera w Polsce unijne renty strukturalne
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji