Ostatnia duża nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych (ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1621) nie tylko zmieniła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i uprawnień do przysługujących z nich świadczeń, lecz także zmodyfikowała przepisy o rencie socjalnej. Z korzyścią dla pobierających renta nie będzie już zawieszana po przekroczeniu limitu przychodu w wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a tylko odpowiednio zmniejszana. Ponadto mniej rodzajów przychodu będzie wliczane do limitów, a samo ich rozliczenie nie będzie musiało być przeprowadzone co miesiąc, ale także raz na rok. Wszystko dlatego, że odrębne przepisy dotyczące ograniczeń w zarabianiu osób pobierających rentę socjalną zostają uchylone, a zastosowanie będą miały przepisy o limitach zarabiania określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Do końca roku odrębne zasady