Zgodnie z zasadami przygotowanego przez resort programu „Asystent rodziny na rok 2021” dodatek do wynagrodzenia ma przysługiwać takim osobom niezależnie od tego, czy są zatrudnione na umowie o pracę, czy na umowie zlecenia. Ma on być przyznawany proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wspomnianą gratyfikację będzie mógł otrzymać każdy asystent zatrudniony w gminie według stanu na dzień ogłoszenia programu, czyli 22 października br.
Aby gmina mogła otrzymać pieniądze na dodatki, musi już teraz wypełnić sprawozdanie opublikowane w centralnej aplikacji statystycznej (CAS) i podać liczbę zatrudnianych asystentów. Zostanie ono zatwierdzone przez wojewodę, który potem przekaże zbiorcze zestawienie do MRiPS, a resort w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania ogłosi listę gmin z określoną wysokością dofinansowania. Co ważne, samorząd będzie miał wtedy pięć dni na przesłanie do urzędu wojewódzkiego oświadczenia o przyjęciu lub nie tych pieniędzy. Środki zostaną zaś przekazane po podpisaniu umowy między gminą a wojewodą.
– Ogłoszenie o programie było zaskoczeniem, bo wydawało się, że w tym roku nie dostaniemy żadnych pieniędzy na asystentów. Mamy jednak trochę wątpliwości dotyczących jego zasad, bo np. nie wiadomo, czy możemy wnioskować o środki na dodatki dla osób będących na urlopie wychowawczym lub długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Będziemy o to pytać urząd wojewódzki – mówi Ilona Krzysztyniak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
Początkowo gminy w ramach kolejnych edycji programu otrzymywały dofinansowanie do miesięcznej pensji takich osób (a powiaty do wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), ale w 2020 r. zmienił on formułę w taki sposób, że przewidywał możliwość uzyskania środków na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia i tylko w przypadku asystenta rodziny. W ubiegłym roku maksymalna kwota dodatku mogła wynosić 1700 zł brutto.