Problem niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (szczególnie wysokość i częstotliwość opłacania składek) do specyfiki działalności prowadzonej przez artystów i twórców był wielokrotnie podnoszony przez przedstawicieli tych środowisk. Zwracali oni uwagę, że zawody artystyczne cechuje nieregularność przychodów, okresy przestojów, szczególny rytm i czas pracy, niekiedy skrócony okres zdolności do wykonywania zawodu i duże obciążenia zdrowotne. Nawet resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu przyznawał, że brak odpowiednich uregulowań prawnych skutkuje dyskryminacją artystów, często pozbawionych dostępu do świadczeń.
W efekcie opracował propozycję regulującą kwestie dotyczące tej grupy zawodowej. Chodzi o projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, którego założenia zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wynika z nich, że artyści pozostaną w powszechnym systemie ubezpieczeń, ale zostanie im zapewniona pomoc przy opłacaniu składek. W tym celu powstanie specjalny fundusz wsparcia dla najmniej zarabiających osób mających status artysty. Głównym źródłem jego finansowania będą środki pozabudżetowe z opłaty reprograficznej. Jeżeli okażą się niewystarczające, uzupełni je dotacja celowa z budżetu państwa.