Tak. Instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK, zawsze wybiera się, biorąc pod uwagę m.in. najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Podmioty zatrudniające będące jednostkami z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – do 10 kwietnia 2021 r. Wynika to z art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK).