W samorządowej instytucji kultury nie działa zakładowa organizacja związkowa, więc pracodawca musi wybrać instytucję finansową, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Czy gdyby okazało się, że porozumienie nie dojdzie do skutku, pracodawca – wybierając instytucję finansową samodzielnie – również powinien kierować się interesem osób zatrudnionych?

Tak. Instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK, zawsze wybiera się, biorąc pod uwagę m.in. najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Podmioty zatrudniające będące jednostkami z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – do 10 kwietnia 2021 r. Wynika to z art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK).
W art. 7 tej ustawy przyjęto zasadę, że podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, wybiera on instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (zgodnie z definicją osób zatrudnionych z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK) wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie zatrudniającym. Wyboru instytucji finansowej dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez te instytucje warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Takie kryteria wyboru instytucji finansowej określa ustawa o PPK. Wybierający mogą jednak zdecydować, że wezmą pod uwagę także inne kryteria, np. oferowany zakres wsparcia we wdrażaniu i obsłudze PPK w firmie czy dostępność konsultantów dla osób zatrudnionych. Bez względu jednak na to, na jakie dodatkowe kryteria ostatecznie się zdecydują, muszą pamiętać, że wyboru powinni dokonywać zawsze, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Gdy miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 26 lutego br.), nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną, podmiot zatrudniający sam wybierze instytucję finansową, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK. Również w tym przypadku przy wyborze instytucji finansowej powinien uwzględniać wymienione wyżej przesłanki, w tym najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Warto też dodać, że w przypadku PPK współdziałanie z przedstawicielami załogi nie kończy się na etapie wyboru instytucji finansowej. Także ewentualna zmiana umowy o zarządzanie PPK wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej albo reprezentacji osób zatrudnionych. Warunki zmiany umowy o zarządzanie PPK powinny wynikać z treści tej umowy.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775
PFR Portal PPK sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie wdrażania i późniejszego funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, a szkolenia są nieodpłatne.