Pracownicy zatrudnieni w biurze poselskim chcą oszczędzać w PPK. Czy ich pracodawca ma obowiązek wdrożenia tego programu?

Tak. Obowiązki związanie z wdrożeniem pracowniczego planu kapitałowego (PPK) ciążą na „podmiocie zatrudniającym” w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 lit. a) tej ustawy podmiotem zatrudniającym jest m.in. pracodawca, o którym mowa w art. 3 kodeksu pracy – w stosunku do pracowników, o których mowa w art. 2 kodeksu pracy, podlegających z tytułu tego stosunku pracy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Wyjątkiem są tu jedynie pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1799) posłowie i senatorowie tworzą biura poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie. W myśl art. 23 ust. 4 tej ustawy poseł lub senator może zatrudniać pracowników w biurze – we własnym imieniu – na czas określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Poseł, zatrudniając daną osobę na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą, w związku z czym mają do niego zastosowanie przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Staje się on wówczas także podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. W definicji podmiotu zatrudniającego zawartej w tej ustawie nie ma zastrzeżenia, że warunkiem posiadania statusu podmiotu zatrudniającego jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Spełnianie definicji podmiotu zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK oznacza, że poseł ma obowiązek umożliwić swoim pracownikom zatrudnionym w ramach wykonywanej działalności (w biurze poselskim) oszczędzanie w PPK. W tym celu konieczne jest zawarcie przez niego umowy o zarządzanie PPK, a następnie – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – umowy o prowadzenie PPK.
W omawianej sytuacji nie ma zastosowania art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Wyłączenie to nie ma zastosowania do podmiotu zatrudniającego, który – choć nie prowadzi działalności gospodarczej – to zatrudnia osoby zatrudnione nie jedynie w celach prywatnych, ale w ramach wykonywanej działalności. Na podstawie wskazanego wyżej przepisu poseł nie musi natomiast tworzyć PPK np. dla niani lub pomocy domowej, które zatrudnia wyłącznie na swoje prywatne potrzeby.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PPK. Na szkolenia – zarówno stacjonarne, jak i online – można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html