Tak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w odpowiedzi na pismo Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) w sprawie art. 88 ustawy z 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że warunkiem przyznania studentowi stypendium socjalnego jest osiąganie dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Dlatego do wniosku o świadczenie powinien dołączyć zaświadczenie z OPS dotyczące sytuacji dochodowej rodziny.
Tymczasem PFZPSiPS wskazywała, że wydawanie przez ośrodki zaświadczeń jest problematyczne ze względu na brak podstawy prawnej w przepisach ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) w odniesieniu do osób, które nie korzystają z ich wsparcia. W efekcie duża część studentów, których rodziny nie są objęte pomocą społeczną, ma trudności z uzyskaniem zaświadczenia, zwłaszcza że OPS różnie postępują w tej kwestii (niektóre wydają taki dokument, inne nie). Organizacja zwróciła się więc do MEN o zmianę przepisów i zniesienie wymogu przedstawiania zaświadczeń z ośrodków przez osoby starające się o stypendia socjalne.