Osoby, które dorabiały do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., muszą przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości przychodów. W tym roku mogą to wyjątkowo zrobić do 2 czerwca
Uprawnieni do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych muszą informować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub o wstąpieniu do służby. Dotyczy to przychodu uzyskiwanego np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej. Niezależnie od spełnienia tego obowiązku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego – trwa od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku – należy do 31 maja przekazać do ZUS informację o wysokości zarobków w tym okresie. Jednak z uwagi na to, że w tym roku data ta wypada w sobotę, to termin ten wydłuża się do 2 czerwca. Jest to konieczne, aby ZUS zdecydował, czy w minionym okresie rozliczeniowym mieli prawo do wypłaty świadczenia, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
Powiadomienie ZUS o wysokości przychodu spoczywa także – w zależności od rodzaju wykonywanej działalności – odpowiednio na pracodawcy lub zleceniodawcy osoby uprawnionej do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku osoby pełniącej służbę na właściwej jednostce organizacyjnej. Z praktyki wynika, że wystarczy, gdy taki podmiot wystawi zaświadczenie potwierdzające wypłacony przychód, a dokument ten dostarczy do ZUS dorabiający do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Wykazanie przychodu

W zaświadczeniu o przychodzie powinny być uwzględnione przede wszystkim te składniki, od których przewidziany jest obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku pracowników oskładkowane jest m.in. wynagrodzenie zasadnicze, urlopowe czy za godziny nadliczbowe.
Wypełniając zaświadczenie, płatnik musi także wykazać kwoty wypłaconych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przysługującego na podstawie kodeksu pracy. Pozostałych wypłat, od których płatnik nie odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie należy uwzględniać w dokumencie. Chodzi o te wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, np. odprawy emerytalne i rentowe, odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Wymogi formalne

W zaświadczeniu o przychodzie płatnik składek musi podać własną nazwę i adres oraz datę i miejscowość jego wystawienia, a także określić jednostkę ZUS wypłacającą świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Należy także wymienić imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, adres zamieszkania oraz okres, w którym jest albo była zatrudniona. Wskazane jest również podanie numeru i symbolu świadczenia przysługującego z ZUS. Zaświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną do jego wystawienia osobę, a także opatrzone jej imienną pieczątką.

Oświadczenie od firmy

Osoby uprawnione do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego opłacające z tytułu dodatkowej działalności zarobkowej, odprowadzają składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą). Przy czym rozliczając się z ZUS, są zobowiązane złożyć pisemne oświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku rozliczeniowym. W dokumencie tym nie wykazują jednak faktycznie uzyskanego przychodu z tej działalności, ale przychód w wysokości podstawy wymiaru, od której należało opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku przedsiębiorców stanowi go zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Obowiązek wykazania przychodu w wymienionej wysokości mają również osoby, które z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. ze względu na ubezpieczenie z innego tytułu. Jeśli nawet nie przystąpiły do tych ubezpieczeń dobrowolnie, w oświadczeniu składanym do ZUS powinny wykazać przychód w wysokości, która stanowiłaby podstawę wymiaru składek, gdyby musiały je opłacać.
Ważne
Ponieważ 31 maja przypada w tym roku w sobotę, to termin na złożenie w ZUS informacji o zarobkach upływa w najbliższym następnym dniu powszechnym, czyli dopiero poniedziałek
Podstawa prawna
Art. 5, art. 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 170).
Art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).
Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).