Prawo do emerytury pomostowej mają osoby spełniające warunki dotyczące wieku, posiadanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz przede wszystkim zatrudnienia w pracy o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Z emerytury pomostowej na ogólnych zasadach może skorzystać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- urodziła się po 31 grudnia 1948 roku;
- ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);
- ma udowodniony okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
- posiada odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, który dla mężczyzn wynosi co najmniej 25 lat, a dla kobiet lat 20;
- przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac;
- po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac;
- rozwiązała stosunek (stosunki) pracy.


Prace w szczególnych warunkach

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

pdf icon Wykaz prac w szczególnych warunkach
pobierz plik

Prace o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

pdf icon Wykaz prac o szczególnym charakterze
pobierz plik