Osoba mająca prawo do emerytury z ZUS oraz amerykańskiego systemu ubezpieczeniowego otrzyma dwa świadczenia.
Ubezpieczona mająca polskie obywatelstwo, ale mieszkająca w USA, po ukończeniu 55. roku życia wystąpiła do ZUS o emeryturę pomostową. Zakład po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ogólny staż oraz pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przyznał zainteresowanej to świadczenie. Ta od kilku lat legalnie pracuje w USA. Czy Polka po ukończeniu 60. roku życia uzyska prawo do emerytury także z amerykańskiego systemu ubezpieczeniowego wypłacaną przez Social Security Administration (SSA). O wyjaśnienie poprosiliśmy Centralę ZUS.
Zasady wypłaty świadczeń określa umowa między Polską a USA o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 2009 r. nr 46, poz. 374). Zgodnie z nią osoba, która posiada okresy ubezpieczenia w obu krajach, otrzymuje dwie odrębne emerytury. Jeżeli okres ten w jednym państwie nie jest wystarczający do nabycia świadczenia, to instytucja ubezpieczeniowa drugiego państwa zobowiązana jest uwzględnić go przy ustalaniu przez siebie prawa do emerytury. Może to oznaczać, że amerykańska instytucja ubezpieczeniowa doliczy polski okres ubezpieczenia, ale tylko wówczas, gdy okres w USA jest niewystarczający do nabycia świadczenia. Zasada ta obowiązuje, jeśli wspomniane okresy się nie pokrywają.