Wspomniany obowiązek mają pobierający emerytury i renty, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Osoby te powinny się zwrócić do swojego pracodawcy, który ma obowiązek wystawić im zaświadczenie informujące o wysokości przychodu. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie tego dokumentu w dwóch wariantach. Pierwszy powinien uwzględniać przychody z pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące, a drugi przedstawiać dochody z całego 2013 roku. Dostarczenie takich dwóch wyliczeń umożliwi ZUS wybranie tego bardziej korzystnego dla zainteresowanego.

Żadnych rozliczeń przychodów nie muszą przekazywać jedynie osoby prowadzące własną firmę. W takim przypadku wystarczy oświadczenie, w którym należy podać swoje dane osobowe, wskazać źródła przychodów oraz osiągane zarobki. Dokument obowiązkowo należy podpisać i dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. Przy czym warto pamiętać, że ukrycie przychodów z dodatkowej pracy niesie ze sobą konsekwencje. Jeśli się bowiem okaże, że w związku z przekroczeniem progu zarobków zainteresowany powinien mieć zmniejszone lub zawieszone świadczenie, będzie on musiał zwrócić nienależnie pobrane wypłaty.

Mniej dla pracowitych

Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia przysługującego świadczenia. Zgodnie z art. 104 ust. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS. W przypadku przychodu mieszczącego się pomiędzy 70 proc. a 130 proc. wspomnianej kwoty świadczenie przysługuje w zmniejszonej wysokości. Z kolei przychód nieprzekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłat.

– Nie wszystkie przychody są uwzględniane dla ustalenia, czy emeryt przekroczył próg ustalony w tej normie. Chodzi o te, które wyraźnie wskazał ustawodawca – wskazuje Paweł Pelc, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Pelca.

A to oznacza, że do rozliczenia z ZUS przyjmuje się wyłącznie przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby, przez którą rozumie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz prowadzenie pozarolniczej działalności także za granicą (także jeżeli emeryt jest zwolniony z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tego tytułu). Wyłączone są zaś honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Tylko wcześniejsi

Zasady te nie dotyczą osób mających ustalone prawo do emerytury po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego, pobierających z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Ich wypłaty nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Wymienione osoby nie muszą także powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.