Ubezpieczony w KRUS rolnik straci prawo do renty rodzinnej, jeśli nabędzie prawo do emerytury pracowniczej. Inaczej jest w ZUS, gdzie zainteresowany sam decyduje o rodzaju wpłaty.
Czytelniczka DGP, ubezpieczona w ZUS, ukończyła powszechny wiek emerytalny i nabyła prawo do świadczenia ustalonego na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym oraz w otwartym funduszu emerytalnym. Jest także uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Ma wątpliwości, czy musi wybierać jedno ze świadczeń.
Centrala ZUS wyjaśnia, że jeśli osoba uprawniona do renty rodzinnej ma jednocześnie prawo do emerytury, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane. Czytelniczka uprawniona do emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej oraz do renty rodzinnej może pobierać:
• emeryturę z FUS wraz z okresową emeryturą kapitałową albo
• rentę rodzinną wraz z okresową emeryturą kapitałową, ale wówczas prawo do świadczenia z FUS jest zawieszone.
W przypadku gdy kobieta jest uprawniona do emerytury z FUS i okresowej kapitałowej oraz jednocześnie do renty rodzinnej, wypłacanej przez inny organ emerytalno-rentowy, może pobierać rentę rodzinną z innego organu, a ZUS wypłaca wówczas jedynie okresową emeryturę kapitałową (prawo do tej z FUS jest zawieszone).
Inna sytuacja jest w razie wypłat świadczeń z KRUS. Osoba uprawniona do renty rodzinnej traci prawo do niej, gdy uzyska prawo do emerytury pracowniczej. Jeżeli jednak, zanim wystąpi z wnioskiem o emeryturę pracowniczą, złoży oświadczenie, iż wybiera rentę rodzinną, może nadal pobierać to świadczenie. W przypadku złożenia takiego dokumentu środki zgromadzone na rachunku tej osoby w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.