Rolnikowi przysługuje renta wyłącznie za całkowitą niezdolność do wykonywania zadań na roli. Nie każdy jednak gorszy stan zdrowia i sprawności psychofizycznej uzasadnia prawo do korzystania ze wsparcia z KRUS.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia trzy następujące warunki:
● podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany prawem okres;