W przyszłym roku wysokość rent i emerytur będzie zwiększona tylko o ustawowy wskaźnik waloryzacji. Wynosi on 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.
Wczoraj rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2014 r. Podstawą podwyżki będzie ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Na podstawie art. 88 zmiana wysokości będzie polegać na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jego wartość jest ustalana na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Ze względu na mieszany charakter tego wskaźnika istotną kwestią jest ustalenie wpływu realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na wypłacane świadczenia. Ustalając wysokość waloryzacji na minimalnym poziomie, wzięto pod uwagę trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo uwzględniono potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa. Ma to na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetu.
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS przewiduje, że ustalone przez rząd zasady waloryzacji będą przedmiotem negocjacji w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Konsultacje muszą być prowadzone w czerwcu. Jeśli partnerzy społeczni, w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez stronę rządową informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej, uzgodnią wspomnianą wysokość waloryzacji, zostanie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
W przeciwnym razie to Rada Ministrów określi tę wartość w terminie 21 dni od zakończenia negocjacji (na podstawie rozporządzenia). Zostanie ona policzona na podstawie prognozowanych wielkości makroekonomicznych, w tym wskaźnika inflacji.
Etap legislacyjny
Przyjęty przez Radę Ministrów