Funkcjonariusze mogą ubiegać się o zwiększenie świadczenia o 0,5 proc., jeśli udowodnią, że w czasie służby ich życie i zdrowie było zagrożone.
Policjanci wykonujący zadania służbowe w miejscach niebezpiecznych mają prawo do zwiększenia wysokości świadczenia emerytalnego. Podstawą ubiegania się o taką podwyżkę jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. nr 86, poz. 734 z późn. zm.). Zgodnie z nim emerytura może być podwyższona o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w szczególnie niebezpiecznych warunkach, jeżeli w ciągu roku taka osoba co najmniej sześć razy prowadziła czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego.
– To martwy przepis, z którego do tej pory skorzystało niewielu policjantów. Notatki służbowe, w których była opisana interwencja, w czasie której doszło do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, nie trafiają do akt personalnych. Na przełożonych powinien być nałożony obowiązek, aby takie dokumenty dołączyć do teczki osobowej funkcjonariusza – wyjaśnia Andrzej Szary, przewodniczący Związku Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.