Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kilku ustaw związaną z podwyższeniem wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn - poinformowała w piątek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

W komunikacie napisano, że podczas procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat, zapowiadano dokonanie przeglądu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wieku emerytalnego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

"Przedmiotowa ustawa (podpisana przez prezydenta nowelizacja - PAP) ma na celu wyeliminowanie przesłanki osiągnięcia wieku emerytalnego jako jedynego kryterium ustania (lub możliwości jego ustania) stosunku pracy (także utraty możliwości zajmowania dotychczasowego stanowiska, wieku jako wyznacznika uprawnień do wykonywania określonych czynności zawodowych, przyznania prawa do zabezpieczenia społecznego lub wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy w związku z ukończeniem 60 (65) lat" - poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Podkreślono, że nowelizacja zmierza także do "zlikwidowania odrębności, w stosunku do regulacji obowiązujących ogół pracowników, zawartych w pragmatykach zawodowych".

Zmiany dotyczą: Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

Rząd uzasadniając potrzebę zmian wskazywał: "11 maja 2012 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła rozwiązania polegające na stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat (...). Wprowadzenie zmian w zakresie wieku emerytalnego wymaga odpowiedniego dostosowania regulacji prawnych nawiązujących do wysokości wieku emerytalnego, a regulacje te powinny wejść w życie jednocześnie ze zmianami w powszechnym systemie emerytalnym".

"Podstawową przesłanką opracowania niniejszego projektu jest dokonanie - w oparciu o przegląd regulacji prawnych w zakresie powiązania rozwiązań w nich zawartych z progami wiekowymi - zmian mających na celu uzyskanie spójności systemu prawnego regulującego od dnia 1 stycznia 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn" - dodano.

Podstawowe zmiany polegają na wyeliminowaniu z systemu prawnego tych rozwiązań, które nakazują bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Jako zasadę przyjęto, iż przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku najczęściej wieku 60 i 65 lat powinny być uchylone.