Podniesienie wieku emerytalnego spowoduje, że osoby z prawem do świadczenia przedemerytalnego będą je otrzymywać dłużej. Termin ten będzie zależeć od daty ich urodzenia. Zasady ich przyznawania zostają takie same
Od 1 stycznia 2013 r. rozpocznie się stopniowe wydłużenie okresu aktywności zawodowej dla kobiet i mężczyzn. Nowe zasady obejmą panie urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz panów urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Podniesienie wieku emerytalnego ma doprowadzić do sytuacji, że wszyscy bez względu na płeć będą mogli zakończyć pracę po ukończeniu 67 lat. Wiek ten zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., a dla kobiet 20 lat później.
Te zmiany nie zmniejszą jednak ochrony osób, które mając długi staż ubezpieczeniowy, zostały zwolnione przez pracodawcę np. z powodu upadku firmy. Zachowane zostanie bowiem prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Dłuższy okres wypłaty

Zmiana przepisów spowoduje jednak, że od nowego roku zmianie ulegnie okres wypłaty wyżej wymienionego świadczenia.
Gdyby tego nie zrobiono, osoby w najtrudniejszej sytuacji (z powodu wieku i braku możliwości znalezienia pracy), zostałyby pozbawione środków do życia.
Zmiana ta wynika z faktu, że art. 11 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637) zmodyfikował treść art. 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).
Dzięki tej nowelizacji wsparcie będzie wypłacane uprawnionemu do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Długość pobierania takiej formy pomocy będzie zależeć od daty urodzenia zainteresowanego.

Zachowają uprawnienia

Zgodnie z art. 11 ustawy z 11 maja 2012 r. osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych nie stracą swoich uprawnień. Co prawda będą one wypłacane dłużej, ale nie ulegną zmianie zasady ich przyznawania. Prawo do skorzystania z takiej formy pomocy mają osoby, które spełnią jeden z warunków określonych w ustawie.
Świadczenia przedemerytalne są skierowane m.in. do pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał stosunek pracy lub służbowy z powodu likwidacji zakładu. Korzystają z nich również osoby, których pracodawca ogłosił niewypłacalność.
Osoba występująca o takie świadczenie musi jednak udowodnić, że była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Dodatkowo musi osiągnąć wiek ochronny, wynikający z art. 39 kodeksu pracy.
O wsparcie wypłacane przez ZUS mogą ubiegać się także renciści w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. W takiej sytuacji osoba musi mieć ukończone co najmniej 56 lat – kobieta – oraz 61 lat – mężczyzna. Dodatkowo na podstawie posiadanej dokumentacji pracowniczej zainteresowany musi udowodnić, że posiada staż ubezpieczeniowy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Prawo do świadczenia przedemerytalnego zachowuje również osoba, której stosunek pracy lub służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy zdefiniowanego w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
W przypadku tych przepisów zainteresowany wsparciem musi udowodnić, że był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Inny jest jednak wiek pozwalający na przyznanie takiej pomocy. Prawo do takiego świadczenia mają np. tylko ci, którzy ukończyli co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), a jednocześnie posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 30 lat lub 35 lat.

Na pomoc poczekają

Na uzyskanie pomocy z ZUS trzeba jednak poczekać. Świadczenie przedemerytalne przysługuje dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta jednak musi spełnić następujące warunki:
● nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
● w okresie pobierania zasiłku z urzędu pracy nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
● nie odmówiła wykonywania czynności w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Niezwykle ważną sprawą jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Inaczej ZUS odmówi wypłaty.