Wczoraj do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek NSZZ „Solidarność” w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637). Nie ma żadnych powodów, aby kobiety i mężczyźni pracowali do 67. roku życia. Tak uważają związkowcy. Ich zdaniem wprowadzenie takiego przymusu łamie prawo.
Reklama
Zdaniem związkowców podwyższanie wieku emerytalnego jest niezgodne z art. 26 ust. 2 Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjętej w Genewie 28 czerwca 1952 r. (Dz.U. z 2005 roku nr 93, poz. 775). Zgodnie z tym dokumentem ratyfikowanym przez Polskę w 2004 roku wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat. Co prawda jest możliwe jego podniesienie, ale w takim przypadku konieczne jest stworzenie możliwości zatrudnienia. A takiej sytuacji w Polsce nie ma. Do tego długość życia w zdrowiu Polaków w latach 2005 – 2010 spadła w przypadku mężczyzn z 8,4 lat do 6,7 lat, a kobiet z 10,2 lat do 7,5 lat.
„Solidarność” wskazuje również na brak konsekwencji ustawodawcy. Z jednej strony zrównuje wiek uprawniający do przejścia na emeryturę dopiero po ukończeniu 67. roku życia, a jednocześnie wprowadza jego zróżnicowanie ze względu na płeć w przypadku osób starających się o emerytury częściowe. Kobiety mogą ubiegać się o takie świadczenia, mając 62 lata, a mężczyźni – 65 lat.
– Nie ma logicznego uzasadnienia wprowadzenia różnych warunków nabycia prawa do emerytur częściowych – przekonuje Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, wyjaśnia, że orzecznictwo trybunału dotyczące emerytur jest bardzo obszerne. Wynika z niego, że zasada równości zakłada, że osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji należy traktować tak samo. Natomiast osoby będące w odmiennej sytuacji powinny być traktowane inaczej.
– Jednak nie można zarzucić niezgodności z konstytucją zróżnicowania wieku uprawniającego do skorzystania z częściowej emerytury. W tym bowiem przypadku ustawodawca dał prawo wyboru wcześniejszego odejścia z pracy kobietom, których warunki pracy mogą się różnić od tych, w jakich pracują mężczyźni. Inna jest bowiem ich rola społeczna – komentuje prof. Marek Chmaj.
Wydłużenie wieku emerytalnego zamierza zaskarżyć również PiS. W sierpniu taki wniosek już złożył OPZZ. Jego członkowie zaskarżyli m.in. przepisy zmuszające do dłuższej pracy osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Zdaniem OPZZ takie rozwiązanie łamie konstytucję. Jest wyjątkowo niekorzystne dla osób, które już ukończyły 60. rok życia i oczekują na nabycie uprawnień emerytalnych. Ubezpieczeni bowiem przed wejściem w życie nowelizacji ustawy już w styczniu 2013 roku mogliby uzyskać świadczenie z ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami będą musieli pracować dłużej od jednego miesiąca do czterech.