Tak orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną ZUS od wyroku sądu apelacyjnego, który, tak samo jak wcześniej sąd okręgowy przyznał ubezpieczonemu wcześniejszą emeryturę, uwzględniając ośmioletni okres jego zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Sędziowie uznali, że zainteresowany w tym czasie miał status pracownika wykonującego czynności zaliczane do szczególnych warunków. Był on bowiem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a po upływie około miesiąca został członkiem spółdzielni. Przez cały okres swojej pracy był mechanikiem ciągników i kombajnów będących na stanie spółdzielni oraz spawaczem. Wnioskodawca świadczył pracę od godziny 7.00 do 15.00 i był to jego podstawowy czas pracy.

Sąd Najwyższy (SN) uznał jednak inaczej, niż sądy niższych instancji, i nie przyznał ubezpieczonemu prawa do wcześniejszej emerytury. Jego zdaniem osoba zatrudniona w rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie jest pracownikiem. Zatem ten okres aktywności zawodowej nie będzie jej zaliczany przez ZUS do co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach, które są niezbędne do uzyskania wcześniejszej emerytury. Sędziowie wskazali, że wykonywanie pracy na podstawie ważnego stosunku członkostwa wyklucza kwalifikowanie jej jako stosunku pracy. Stosownie do art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a ten do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z kolei w myśl art. 22 par. 11 k.p. zatrudnienie w warunkach określonych w par. 1 odbywa się na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Zatrudnienie wynikające z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie odpowiada zatem warunkom opisanym w art. 22 par. 1, bowiem z jego istoty wynikają prawa i obowiązki niewystępujące w stosunku pracy. Otóż członek spółdzielni może na przykład uczestniczyć w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej, wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni. Ma też prawo do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności oraz do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni. Jego obowiązkiem jest natomiast wniesienia wkładu. Zatem prawa i obowiązki członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych są uregulowane w odmienny sposób od praw i obowiązków pracowniczych.

Wyrok Sądu Najwyższego z z 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UK 384/11