Wójtowie mogą nie dysponować danymi pozwalającymi na wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do ubiegania się o dodatek do emerytury przez członków ochotniczych straży pożarnych (OSP). Takie zastrzeżenie do senackiej propozycji przedstawił Związek Powiatów Polskich (ZPP).
Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznaje on dodatek do emerytury osobom, które przez co najmniej 20 lat były czynnymi członkami OSP. Ma on wynosić 20 zł za każdy rok czynnej służby. Należy przez to rozumieć okres, w którym strażak był ubezpieczony, brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w akacjach i szkolenie pożarnicze.
Z projektu wynika, że na wniosek ubezpieczonego strażaka właściwy wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia o spełnieniu przez ubezpieczonego powyższych wymogów.
ZPP ma wątpliwości, czy wójtowie będą dysponowali danymi pozwalającymi na wydanie takiego dokumentu. Będą bowiem musieli ustalić, przez ile lat ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, oraz pozyskać wydane przed wielu laty badania lekarskie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pożarniczego.
Samorządowcy zwracają uwagę, że przepisy dotyczące obowiązku posiadania badań lekarskich oraz przeszkolenia ratowniczego zostały wprowadzone dopiero ustawą z 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2005 r. nr 100, poz. 835). Oznacza to, że z projektowanych rozwiązań ubezpieczeni będą mogli skorzystać najwcześniej w 2025 r.
ZPP wyliczył, że z dodatku pożarniczego zostaną wyłączone osoby, które do 2005 r. ukończyły 45. rok życia. Dlaczego? Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP poniżej 65. roku życia. Oznacza to, że strażak, który w 2005 r. miał np. 48 lat, żaden sposób nie udokumentuje wymaganego 20-letniego stażu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do komisji senackich