Od dzisiaj zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.
Wszyscy emeryci, tzn. osoby, które skończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), mogą dorabiać do emerytury bez względu na wysokość przychodu. Inaczej ta kwestia wygląda, gdy ktoś ma dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. Wówczas, jeżeli jego przychód z pracy przekroczy kwotę tego podwyższenia, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez tej dopłaty.
Dorabiać bez ograniczeń nie mogą też osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, np. pracujące niegdyś w szczególnych warunkach. W ich przypadku emerytura ulega zmniejszeniu w razie osiągania w danym miesiącu przychodu z pracy w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia limit ten wynosi 3618,30 zł. Poprzednio, czyli w okresie od września do listopada, kwota ta wynosiła 3517,20 zł, a jeszcze wcześniej 3732,10 zł.
Natomiast w razie osiągania przychodu wyższego niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury ulega zawieszeniu. Od dziś kwota ta będzie wynosić 6719,70 zł. Poprzednio było to 6531,90 zł, a w okresie od czerwca do sierpnia – 6931 zł.
Podobne zasady obowiązują rencistów. Bez ograniczeń mogą dorabiać niektóre osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych. Pozostałych obowiązują limity ustalone dla dorabiających na emeryturze.
Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Inaczej jest jednak w przypadku renty socjalnej. Zostaje ona zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł.
Limity dotyczące dorabiania zmieniają się co trzy miesiące. Obecne będą obowiązywać w grudniu 2020 r., a także styczniu i lutym 2021 r.
Dorabianie do emerytury staje się częstą praktyką wśród emerytów. Jest to spowodowane przede wszystkim niezadowalającą wysokością emerytury w stosunku do dotychczasowych zarobków. W nadchodzących latach prawdopodobnie jeszcze się ona obniży, co mocniej zmotywuje seniorów do wydłużenia aktywności zawodowej.
Z danych GUS wynika, że na koniec grudnia 2018 r. liczba osób w wieku 60 i więcej lat, które płacą w ZUS ubezpieczenie zdrowotne z tytułu innego niż emerytura, wynosiła prawie 708 tys.