Pieniądze wypłacone emerytom i rencistom w przyszłym roku w ramach tzw. 14. emerytury nie będą uwzględniane do kryterium dochodowego, gdy będą oni składać wnioski o zasiłki z pomocy społecznej.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. „Czternaste świadczenie” w wysokości najniższej emerytury (w 2019 r. to 1200 zł) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.).
W przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, „czternastka” będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.
Jednocześnie podobnie jak w przypadku ustawy o 13. emeryturze tak i we wspomnianym projekcie znalazły się przepisy, które spowodują, że uzyskanie kolejnego rocznego świadczenia nie będzie traktowane jako dochód członka rodziny przy ubieganiu się o różne formy wsparcia, które są uzależnione od spełnienia określonego progu dochodowego.
Takie wyłączenie będzie obowiązywać w przypadku ubiegania się przez seniora o świadczenia pieniężne oraz wsparcie niefinansowe (np. usługi opiekuńcze oraz posiłek), wymienione w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Przy ustalaniu prawa do nich brane są bowiem pod uwagę wszystkie przychody otrzymane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania). 14. emerytura nie będzie też miała wpływu na przyznanie dopłaty do czynszu, która jest uregulowana w przepisach ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.). Kolejne dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów lub rencistów nie będzie również wliczane do kryterium dochodowego, które trzeba spełniać, aby uzyskiwać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli 500+ dla niepełnosprawnych.
Ponadto otrzymanie 14. emerytury nie będzie uznawane za dochód przy ustalaniu przez gminę prawa do pomocy finansowej wynikającej z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), w tym głównie specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku na dziecko oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), w którym obowiązują takie same zasady określania sytuacji dochodowej rodziny.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do Sejmu