Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Gdy dodatkowe przychody emeryta przekroczą miesięcznie 130 proc. średniego wynagrodzenia - wówczas świadczenie będzie zmniejszone o 25 proc.

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim (żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. emerytura wojskowa przysługuje po 25 latach służby wojskowej w Wojsku Polskim), z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury ZUS-owskiej, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą. Przy czym do okresów służby wojskowej, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się także okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.

Zgodnie z art. 40a. ust. 1. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin: Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązek powiadamiania wojskowy organ emerytalny spoczywa odpowiednio także na pracodawcy i zleceniodawcy. Także urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Czym jest zatem owa działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, która ma wpływ na zmniejszenie ich wysokości?

Otóż za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności (liczą się także przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą).

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność przychodem jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Do przychodów mających wpływ na prawo do emerytury nie wlicza się honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Pobrane zasiłki to także przychód

Do puli przychodów, które mają wpływ na zmniejszenie wysokości wypłacanej emerytury, wlicza się także kwoty pobranych zasiłków:

 • chorobowego,
 • macierzyńskiego i opiekuńczego
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • zasiłku wyrównawczego
 • dodatku wyrównawczego.
Prawo do emeryturyulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone o taką kwotę, o jaką emeryt przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury.

Limity dorabiania do emerytury

Wojskowy organ emerytalny zmniejsza wypłacanie emerytury, jeżeli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód (kwoty brutto) w wysokości przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł,
 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3161,70 zł,
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 3236 zł,
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 3164,80 zł,
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł.
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 3404,70 zł,
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 3465,70 zł,
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł.

Dorabiający emeryt, który dodatkowymi przychodami przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tzn. powyższe kwoty w danych okresach) - będzie miał świadczenie zmniejszone. Emerytura ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury.

Gdy dodatkowe przychody emeryta przekroczą miesięcznie 130 proc. średniego wynagrodzenia - wówczas świadczenie będzie zmniejszone o 25 proc.

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (kwoty brutto) są następujące:

 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 5871,70 zł
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 6009,70 zł
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 5877,40 zł
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 5954,30 zł
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 6322,90 zł
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 6436,30 zł
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 6291,10 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (w szczególności: art. 40, 40a, 40b)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 104 ust. 1a–6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10)