Wszyscy funkcjonariusze i wojskowi nie będą musieli czekać z przejściem na emeryturę do 55. roku życia. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w lipcu tego roku.
Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej podjęło decyzję, że włączy się do prac legislacyjnych mających na celu zniesienie kryterium wieku uprawniającego do emerytury wojskowej żołnierzy zawodowych powołanych po raz pierwszy do służby po 31 grudnia 2012 r. Do tej pory takie osoby mogły przejść na emeryturę dopiero po ukończeniu 55. roku życia.
– Po podpisaniu w listopadzie ubiegłego roku przez związki zawodowe podległe MSWiA porozumienia w sprawie zniesienia wymogu wiekowego wobec funkcjonariuszy, rozpoczęliśmy starania o wprowadzenie takich samych rozwiązań w stosunku do żołnierzy zawodowych – wyjaśnia komandor Wiesław Banaszewski, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. – I udało się. Deklaracja ze strony ministerstwa powoduje, że zarówno dla tych żołnierzy, jak i funkcjonariuszy zniesiony zostanie wymóg ukończenia wieku 55 lat uprawniającego do świadczenia emerytalnego – dodaje.
Za deklaracją idą też czyny. Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 289 ze zm.). Zaproponowana zmiana już została przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem dalszego procedowania.
– To właściwy kierunek, bowiem kiedy w 2012 r. wprowadzano – jedną ustawą – nowe zasady przechodzenia na emeryturę, tj. minimum 25 lat służby i ukończony 55. rok życia, objęto wtedy nimi żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych – podkreśla kmdr Wiesław Banaszewski.

Policzyli funkcjonariuszy

Zmiany przepisów to efekt podpisania 8 listopada 2018 r. przez szefa resortu spraw wewnętrznych porozumienia ze stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy podległych MSWiA. To właśnie tam znalazł się zapis dotyczący usunięcia z ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) warunku ukończenia 55. roku jako kryterium uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej. Zmiana będzie dotyczyć nie tylko policjantów, ale także m.in. strażaków, celników, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa a także Straży Marszałkowskiej.
– Oczekujemy, że zgodnie z obietnicą złożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nowe przepisy dotyczące likwidacji wymogu ukończenia 55. roku życia wejdą w życie już 1 lipca. I zostaną uchwalone przez Sejm jeszcze w czerwcu – podkreśla Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.
Z wyliczeń rządu wynika, że zniesienie warunku wieku nie będzie rodzić skutków finansowych przez najbliższe 10 lat. A to dlatego, że osoby, które rozpoczęły służbę po 31 grudnia 2012 r. będą mogły przejść na emeryturę dopiero po 25 latach służby, czyli po 2037 r. Ile ich będzie? Począwszy od 2013 r. do końca grudnia 2018 r. w sumie do formacji siłowych przyjęto 24 963 osoby. Z tego do policji – 18 660, do Straży Granicznej – 2548, Państwowej Straży Pożarnej – 2830, Służby Ochrony Państwa – 596 oraz Służby Celno -Skarbowej – 429. Autorzy projektu ustawy podkreślają, że sytuacja wcześniejszego nabywania uprawnień emerytalnych będzie dotyczyć tylko osób, które wstąpią do służby w wieku od 20 do 29 lat. Natomiast osoba decydująca się do wstąpienia do resortów siłowych w wieku 30 lat przejdzie na emeryturę na takich zasadach jak obecnie, czyli w wieku 55 lat.

Dodatkowe warunki

Najmniej powodów do zadowolenia mają celnicy, którzy w styczniu 2018 r. zostali włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Problem polega na tym, że funkcjonariusze z tej formacji o emeryturę policyjną mogą się ubiegać, jeśli spełnią aż trzy warunki. Po pierwsze mają ukończone 55 lat, po drugie wykaże 15 lat służby, po trzecie – w tym, co najmniej 5 lat służby przy wykonywaniu zadań policyjnych. Co prawda w rządowym projekcie będącym efektem porozumienia są zapisy o zrównaniu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych odnoszące się do rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat życia przy przechodzeniu na emeryturę, ale nie przewidziano zniesienia wymogu wykonywania przez funkcjonariusza celnego przez okres 5 lat zadań o charakterze policyjnym.
– Już samo zablokowanie przez rząd prac nad komisyjnym projektem, który faktycznie zrównuje uprawienia celników i pozostałych formacji, wywołało niezadowolenie – podkreśla Arkadiusz Pytlak, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP.
Takie korzystne rozwiązanie dla tej formacji przygotowała sejmowa Komisja do Spraw Petycji (druk nr 3178 i 3178-A). Związkowcy podkreślają, że ustawa w obecnej formie dzieli celników w zależności do miejsca wykonywania zadań, czego nie ma w żadnej innej służbie mundurowej. I właśnie dlatego Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej złożyła już w 2017 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym kwestionuje konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
– Ustawodawca, włączając niektórych celników do systemu zaopatrzeniowego, uczynił to w sposób uznaniowy, w oparciu o niejasne kryteria, różnicując status emerytalny – dodaje dr Tomasz Zalasiński, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji