Przepisy nie wprowadzają ograniczeń w zatrudnianiu emerytów i rencistów. Dla firmy zatrudnienie takiej osoby może okazać się wręcz korzystne finansowo. Wynikają z tego jednak również obowiązki wobec ZUS. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakłada na emerytów i rencistów oraz płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.
Obowiązek powiadomienia ZUS o przychodzie osiągniętym w 2019 r. nie dotyczy emerytów, którzy w całym poprzednim roku mogli dorabiać bez ograniczeń ze względu na ukończenie powszechnego wieku emerytalnego.

Osoby po raz pierwszy ubiegające się o emeryturę lub rentę informację taką umieszczają we wniosku o świadczenie. Natomiast osoby podejmujące dodatkową pracę zarobkową, a już uprawnione do świadczeń, zobowiązane są do przesłania oddziałowi ZUS stosownej informacji. Można tego dokonać na formularzu ZUS EROP lub w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca zarobkowa i jaka jest wysokość przychodu. Przekazanie ZUS tego zawiadomienia ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia emerytury lub renty. Natomiast jego brak skutkuje rozliczeniem świadczenia i dochodzeniem zwrotu nienależnych świadczeń za okres trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostanie wydana decyzja o rozliczeniu emerytury lub renty. Powiadomienie oddziału ZUS o podjęciu pracy i osiąganych zarobkach ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń wyłącznie do jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia. Z obowiązku tego nie zwalnia świadczeniobiorcy to, że ZUS został powiadomiony o powyższych okolicznościach przez płatnika składek. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy poprzedzający rok wydania decyzji rozliczającej dotyczy wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy powiadomili ZUS o osiąganiu przychodów.

Ważne przeciętne wynagrodzenie

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa GUS nie powoduje zmniejszenia świadczeń. W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, lecz nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca 2019 r.:

599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:

40 638,30 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.,
75 470,60 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W DODATKU DO "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ" >>>>