Wszystko wskazuje na to, że również w 2020 r. emeryci otrzymają trzynastą emeryturę. Z ustawy uchwalonej niedawno przez Sejm wiemy kto otrzyma to dodatkowe roczne świadczenie, kiedy zostanie wypłacone oraz jaka będzie jego wysokość.

9 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przewidziano w niej przepisy stanowiące podstawę prawną do przyznania tzw. trzynastej emerytury. Chociaż to nie koniec ścieżki legislacyjnej (ustawą zajmie się jeszcze Senat) to już pojawia nam się pewien obraz świadczenia, które otrzymają emeryci.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy „dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym dla blisko 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające.”.

Nie można jednak zapomnieć, że ustawą zajmie się jeszcze Senat, w którym może dojść do zaciętej walki o kształt trzynastej emerytury. Jak pisaliśmy niedawno na łamach DGP „wprowadzenie progu dochodowego, po osiągnięciu którego dodatkowe świadczenie dla emerytów nie byłoby przyznawane, oraz modyfikacja źródeł jego finansowania to rozwiązania, które będą forsowane przez opozycję w izbie wyższej”. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ >>>>

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Przyjrzyjmy się zapisom uchwalonej przez Sejm ustawy. Wynika z niej, że to dodatkowe roczne świadczenie otrzymają wszyscy emeryci niezależnie od wysokości pobieranych świadczeń.

Na trzynastą emeryturę liczyć mogą zatem osoby, które pobierają (art. 2 ust. 1 ustawy):

  • emerytury i renty w systemie powszechnym;
  • emerytury i renty rolników;
  • emerytury i renty służb mundurowych;
  • emerytury pomostowe;
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
  • renty socjalne;
  • renty strukturalne;
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające;
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Ważne: Trzynastą emeryturę dostaną tylko osoby, które mają prawo do co najmniej jednego z ww. świadczeń najpóźniej do dnia 31 marca. Oznacza to, że seniorzy, którzy przejdą na emeryturę po tej dacie (czyli od 1 kwietnia wzwyż) nie załapią się na trzynaste emerytury w 2020 r.

W przypadku posiadania prawa do kilku świadczeń uprawniających do otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia wypłacona zostanie tylko jedna trzynasta emerytura (art. 3 ustawy).
Podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Również tutaj będzie przysługiwała tylko jedna trzynasta emerytura, a świadczenie to zostanie proporcjonalnie podzielone na osoby uprawnione (art. 4 ust. 1 ustawy).

W przypadku zaś gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej (art. 4 ust. 2 ustawy).

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Jak to już zostało wspomniane na to dodatkowe roczne świadczenie w 2020 r. nie mogą liczyć osoby, które przejdą na emeryturę (lub nabędą prawo do innego z ww. świadczeń) po dniu 31 marca.

Trzynastej emerytury nie dostaną również osoby, którym prawo do ww. świadczeń zostanie zawieszone na dzień 31 marca.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy: prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia np. emerytury lub renty nie istniało (np. ze względu na przedłożenie nieprawdziwych dokumentów), podlegało zawieszeniu (np. ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu dochodu. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ >>>) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta lub rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia). Wówczas, po podjęciu informacji o zaistniałych faktach, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przyznane lub zostanie ono uznane za nienależnie pobrane.

Kiedy zostanie wypłacona?

Trzynasta emerytura będzie wypłacana raz w roku. Większość osób uprawnionych otrzyma ją już w kwietniu. Wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek i świadczenie przedemerytalne. Oni otrzymają trzynastą emeryturę dopiero w maju.

Ważne: Trzynasta emerytura będzie wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie musimy składać w jej sprawie żadnego wniosku.

Jaka będzie jej wysokość?

W świetle zapisów ustawy przesłanej do Senatu trzynasta emerytura ma odpowiadać wysokości najniższej emerytury w danym roku. Wiemy już, że w 2020 r. będzie ona wynosiła 1200 zł brutto. Na takie dodatkowe świadczenie mogą zatem liczyć emeryci w bieżącym roku.

Więcej na temat wysokości minimalnej emerytury pisaliśmy TUTAJ >>>

Kwota trzynastej emerytury nie będzie wliczała się do dochodu (art. 8). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy: „tak więc kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna)”.

Ponadto z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji (art. 11 ustawy).