Pracodawcy, którzy wpłacą pierwsze pieniądze za swoich pracowników oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych, będą musieli skorzystać z obecnie obowiązujących raportów miesięcznych. A kwoty wolne od składek zapisać w rubrykach dedykowanych PPE.
Już w sierpniu br. przedsiębiorcy zatrudniający ponad 250 pracowników przekażą pierwsze wpłaty za swoich podwładnych na konta PPK. Pojawił się jednak problem techniczny, bowiem do nowych przepisów umożliwiających nową formę oszczędzania na starość nie zostało dostosowane rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U. poz. 2495).
O wyjaśnienie wątpliwości zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okazuje się, że przepisem art. 117 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) dokonano nowelizacji art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300). Na tej podstawie został dodany zapis mówiący o tym, że w raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS będą podawane kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wynikające z ustawy o PPK. Tym samym środki wpłacone do PPK powodują obniżenie podstawy wymiaru składek na ZUS.
Aby nowe rozwiązanie zadziałało – i to już od 1 lipca, niezbędna jest nowelizacja raportu ZUS RCA, stanowiącego załącznik 12 przywołanego wcześniej rozporządzenia. A dokładnie konieczne jest – jak podkreśla resort pracy – dodanie w nim poz. 28, w której wskazywana będzie kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Co jednak teraz mają zrobić przedsiębiorcy, skoro nie ma nowego rozporządzenia? Otóż kwotę obniżenia podstawy wymiaru składek z tytułu wpłat na PPK w okresie przejściowym od lipca do grudnia 2019 r. będą wykazywali w raporcie ZUS RCA w dotychczasowym w polu nr 27, łącznie z kwotą obniżenia wynikającą z korzystania z pracowniczych programów emerytalnych. Resort podkreśla, że takie rozwiązanie nie spowoduje konieczności korekty tych dokumentów po wejściu znowelizowanego rozporządzenia, które ma obowiązywać od stycznia 2020 r. A to w praktyce oznacza, że nie będzie rozdzielania kwoty wpłaconej na pracownicze plany kapitałowe od wpłat na pracownicze programy emerytalne.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowelizacji rozporządzenia. Resort podkreśla, że będzie ona mieć bezpośredni wpływ na Program Płatnik w ramach Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS), a w związku z tym na programy kadrowo-płacowe. A ponieważ każda taka modyfikacja kosztuje, „zmiany w rozporządzeniu wprowadzane są kompleksowo, biorąc przy tym pod uwagę również możliwość realizacji ustawowych obowiązków.” Przy czym – w ocenie resortu – brak stosownej pozycji w raporcie RCA nie ma najmniejszego wpływu na zainteresowanie ubezpieczonych uczestnictwem w PPK.