Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Rząd proponuje, żeby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
– Wynika to z konieczności przygotowania się już w połowie kwietnia do wypłaty świadczeń – wyjaśniała posłom Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeśli komuś termin wypłaty emerytury przypada na 1 maja, czyli dzień wolny, musi ją dostać jeszcze w kwietniu.
Ale to nie koniec niespodzianek. – Z 13. emerytury skorzystają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające – podkreśliła w czasie debaty Elżbieta Rafalska. – Obecnie ma je przyznane 37 810 osób. Wnioski złożyło m.in. 130 osób mających od 90 do 99 lat. I aż 1700 kobiet, które wychowały dziewięcioro dzieci – dodała.
W pierwotnej wersji projektu z grona osób uprawnionych do 13. emerytury były wyłączone kobiety korzystające z programu „Mama 4 plus”. Przyjęty dokument zakłada, że dodatkowe wsparcie będzie przysługiwać wszystkim osobom, które 30 kwietnia będą mieć prawo do renty i emerytury zarówno w systemie powszechnym, zaopatrzeniowym, jak i otrzymujące wypłaty z KRUS. Jak nam wyjaśniła Centrala KRUS, w praktyce to oznacza, że osoby, które w kwietniu zgłoszą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe i w tym miesiącu spełnią wymagane warunki – niezależnie od miesiąca, w którym zostanie wydana im decyzja – będą miały prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Ale właśnie kwietniowy termin jako data graniczna był krytykowany przez posłów opozycji.
– Nie dostaną świadczenia ci, którzy przejdą na emerytury w maju lub w czerwcu – grzmiała Magdalena Kochan, posłanka PO-KO.
Prawo do takiej formy wsparcia będą też mieć osoby pobierające emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.
W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Natomiast nie otrzymają emerytury plus osoby, które ostatniego dnia kwietnia będą mieć zawieszoną wypłatę świadczenia. Dzieje się tak w przypadku wcześniejszych emerytów z ZUS uzyskujących wysokie przychody. Natomiast emerytury i renty rolnicze są zawieszane w sytuacjach, gdy zainteresowany uzyskuje prawo do świadczenia korzystniejszego z ZUS. W takim przypadku 13. emeryturę wypłaci ZUS.
Dokument określa także zasady wypłaty 13. emerytury osobom pobierającym renty rodzinne. Jeśli otrzymuje ją po zmarłym kilka osób, to wówczas 1100 zł zostanie podzielone proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych i wypłacone z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze będą pomniejszone o podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast aprobatę posłów wywołało rozwiązanie mówiące o tym, że kwota jednorazowego świadczenia nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tych pieniędzy nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy procedowany w Sejmie