Prawo do takiej emerytury wykluczy uzyskanie także zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego.
Wejście w życie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wywołało konieczność dostosowania przepisów także innych ustaw ubezpieczeniowych i podatkowych. Jedną z nich jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zmodyfikowane zostały zasady przyznawania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
W przypadku, gdy w trakcie choroby tytuł ustanie lub choroba rozpoczęła się niedługo po tym, zasiłek nadal przysługuje, ale jest obliczany od podstawy nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie niezależnie od faktycznie osiąganych zarobków. Prawa do takiego zasiłku są jednak pozbawione osoby, które:
  • mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • kontynuują działalność zarobkową lub podjęły działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  • nie nabyły prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia (nie upłynął okres wyczekiwania);
  • są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wraz z wejściem w życie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym do tego katalogu dołączyło także prawo do tego świadczenia. Uzyskanie takiego prawa w drodze decyzji prezesa ZUS (KRUS) wykluczy jednoczesne pobieranie zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego.
Podobnie emerytura matczyna pozbawi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono osobie, która wyczerpała prawo do zasiłku chorobowego, ale jej stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Na mocy dotychczasowego brzmienia ustawy zasiłkowej nie przysługuje ono osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. Obecnie taką okolicznością będzie także prawo do emerytury matczynej.
Podstawa prawna
Art. 13 i art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).
Art. 3 ust. 3 ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz.U. poz. 303).