W przyszłym roku zostaną zmodyfikowane zasady waloryzacji świadczeń. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UD459).
Tym samym od marca emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową. Zostanie wprowadzona zasada, że gwarantowana minimalna podwyżka wyniesie 70 zł. Z takiej zmiany skorzysta ok. 6,27 mln świadczeniobiorców.
Jednocześnie do 1100 zł ulegną podwyższeniu najniższe emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł. Natomiast do 825 zł wzrośnie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Aktualnie świadczenie to wynosi 772,35 zł. Nowa podstawa wymiaru renty inwalidzkiej będzie wynosić 2629,17 zł. Projekt ustawy zakłada także, że kwota świadczenia przedemerytalnego, poczynając od 1 marca, ma wynosić 1140,99 zł miesięcznie.
Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł. Natomiast w odniesieniu do pobierających emeryturę częściową będzie to zaledwie 35 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty ze względu na krótki staż pracy, również zostaną podniesione ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.
W ocenie rządu na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Otrzymujący świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26 proc. (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego). Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej – będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd