Przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego uniemożliwi uzyskanie wsparcia na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.Taką zmianę w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) zakłada projekt ustawy, który ma realizować nowy rządowy program „Mama+”. Zgodnie z nim kobiety, które wychowały co najmniej czworo dzieci – w związku z czym nie pracowały i nie odprowadzały składek emerytalnych – będą miały prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Będzie ono wynosiło nie więcej niż kwota najniższej emerytury.
Nowa forma wsparcia będzie miała wpływ na możliwość korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, które należą się osobom niepracującym i zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obecnie jest tak, że ośrodek pomocy społecznej nie może ich przyznać, jeśli opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty – w tym rodzinnej i socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
Natomiast po wejściu w życie nowej ustawy, co ma nastąpić od 1 stycznia 2019 r., wspomniany katalog zostanie poszerzony o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Tym samym jego przyznanie spowoduje utratę prawa do świadczeń opiekuńczych.
Wsparcie z programu „Mama+” będzie również liczyło się do kryterium dochodowego przy wnioskowaniu przez rodzinę o inne świadczenia rodzinne, a także pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego oraz o świadczenie wychowawcze. Taka emerytura osiągnięta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek, będzie bowiem traktowana jako dochód.
Będzie to dotyczyć również sytuacji, gdy rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostanie przyznane po jego upłynięciu (dotychczasowy dochód rodziny będzie zaktualizowany o tę kwotę).
W określonych przypadkach matka może być pozbawiona prawa do otrzymywania świadczenia na skutek wcześniejszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Stanie się tak, jeżeli jednocześnie sąd pozbawił kobietę władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy