Od 1 września renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli zarobić o 71,20 zł mniej niż obecnie – bez groźby zmniejszenia świadczenia. Także całkowite zawieszenie jego wypłaty nastąpi wcześniej, bo o 132,30 zł spadła kwota graniczna.
– Pracujący emeryci i renciści bardzo pilnują, żeby nawet o grosz nie przekroczyć kwoty przychodu wpływającej na zmniejszenie wypłaty. Jeśli więc od września kwoty te będą mniejsze, dorabiający będą mogli mniej zarobić. A to może oznaczać konieczność zweryfikowania wcześniej zawartych umów lub zrezygnowanie z kolejnego zlecenia – tłumaczy Bogusława Nowak-Turowiecka, niezależny ekspert ubezpieczeniowy.
ZUS podał, że od września do końca listopada tego roku kwota graniczna (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) wyniesie 3164,80 zł. Natomiast renta lub emerytura zostanie zawieszona, gdy dochód świadczeniobiorcy przekroczy 5877,40 zł. Tak wynika z komunikatu prezesa ZUS z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszeniu albo zawieszeniu emerytur i rent (MP z 2018 r. poz. 807).
Reklama
Takie samo ograniczenie przychodów dotyczy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej. Kwota graniczna jest także stosowana wobec dorabiających do rent inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierających świadczenie na podstawie ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 648 ze zm.).
ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia tylko tym emerytom, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.