Jednocześnie żeby uporządkować związane z tym kwestie finansowe, minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Służby Ochrony Państwa. Wczoraj zakończyły się konsultacje w tej sprawie. Konieczność wydania rozporządzenia wykonawczego została zapisana w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138). To właśnie na jej podstawie w miejsce Biura Ochrony Rządu została powołana nowa formacja (czyli SOP), która ma się zajmować ochroną najważniejszych osób w państwie oraz instytucji rządowych.
Jednocześnie ustawodawca od razu założył, że nie wszystkie osoby dostaną ofertę pracy lub same będą chciały odejść do cywila. Konieczne więc było przygotowanie rozwiązania umożliwiającego przeniesienie ich z systemu mundurowego do powszechnego. A to jest możliwe tylko wówczas, jeśli służba zatrudniająca funkcjonariusza przekaże za taką osobę składki. Wpłaty są rozliczane od uposażenia za okres po 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby. Jednostki zatrudniające odchodzących ze służby będą zobowiązane do przekazania ich składek na wskazany rachunek bankowy ZUS w ciągu 60 dni. Termin jest liczony od zwolnienia ze służby. Także 60 dni będzie mieć były pracodawca na przesłanie pieniędzy do ZUS, jeśli przekazanie składek następuje na wniosek samego zainteresowanego. Składki będą musiały być przekazane do zakładu przez komórkę finansową SOP także w sytuacji, jeśli ZUS powiadomi służbę o tym, że były funkcjonariusz nabył prawo do emerytury z systemu powszechnego. W tym jednak przypadku będą one musiały być wpłacone niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu powiadomienia o takim fakcie.
Projekt rozporządzenia został przygotowany w porozumieniu z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Koniec 10-dniowych konsultacji