O okresową emeryturę kapitałową mogą starać się kobiety, które ukończyły 60 lat i zgromadziły odpowiednią wysokość środków na subkoncie w ZUS.

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku pociągnęło za sobą kilka zmian dla emerytów. Emeryci poszli do pracy. Jest efekt obniżenia wieku emerytalnego>>

Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? Zmieniły się miedzy innymi zasady wypłaty emerytury kapitałowej. Teraz emerytura z II filaru przysługuje kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, która ukończyła 60 lat - jest to nowy, powszechny wiek emerytalny dla kobiet, który do 30 września 2017 r. był odpowiednio podwyższany, w zależności od roku i kwartału urodzenia. Kobieta musi też należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) oraz mieć ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach.

Ponadto, kobieta musi zgromadzić na subkoncie w ZUS odpowiednią sumę środków - równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 4 316,8 zł (20 x 215,84 zł). Jeśli zgromadzone środki będą niższe i okresowa emerytura kapitałowa nie zostanie przyznana, są one przenoszone są na konto ubezpieczonego i powiększają podstawę obliczenia emerytury z I filaru.

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje od dnia, w którym kobiecie została przyznana emerytura na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia poprzedzającego dzień, kiedy kobieta osiągnie powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn, czyli 65 lat - i jest wypłacana razem w emeryturą z FUS. Nie trzeba składać oddzielnego wniosku o świadczenie z II filaru, podanie jest zgłaszane automatycznie z wnioskiem o emeryturę z FUS.

Jak ustalana jest wysokość okresowej emerytury kapitałowej? Jeżeli prawo do emerytury z II filaru wcześniej nie wygaśnie - z powodu śmierci osoby pobierającej świadczenie lub w sytuacji, gdy wyczerpią się środki zapisane na subkoncie - ZUS z urzędu ponownie oblicza kobiecie wysokość emerytury z FUS, gdy kończy ona 65 lat. Środki z subkonta nie przepadają, ale są uwzględniane w podstawie obliczenia emerytury z I filaru.

Natomiast, wyliczając okresową emeryturę kapitałową ZUS dzieli kwotę środków zgromadzonych na subkoncie kobiety (ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura) przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla osoby w wieku danej osoby. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic, ogłaszanych co roku przez GUS.

Środki zgromadzone na subkoncie stanowią zarówno aktywa przekazywane z tytułu części składki emerytalnej odprowadzanej przez pracownika, jak i środki przeniesione na subkonto z OFE. Przy czym ZUS, wyliczając emeryturę z II filaru, przy środkach z subkonta uwzględnia waloryzację roczną i kwartalną.

Co z osobami, które otrzymały świadczenie przed obniżką wieku? Kobiety, którym przyznano okresową emeryturę kapitałową przed obniżeniem wieku emerytalnego (w więc do końca września 2017 r.), zachowują prawo do świadczenia aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągną podwyższony wiek emerytalny, przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu do dana kobieta. Chyba, że jej prawo do emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej.

Przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego kobieta, która ukończyła 65 lat, może jednak złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na subkoncie oraz aktualnej kwoty składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej. Po przeliczeniu, ustaje prawo do okresowej emerytury kapitałowej.