Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że należy ograniczyć możliwość pobierania opłat przez TFI prowadzące PPK - wynika z opinii do projektu ustawy. Resort pracy proponuje również utworzenie funduszy indeksowych.

"Z tytułu lokowania środków TFI pobierać będą 2 rodzaje opłat: za zarządzanie w wysokości nie większej niż 0,5 proc. aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik finansowy w wysokości 0,1 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Z aktywów pobierane będą również koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów oraz związane z przechowywaniem tych aktywów" - napisano w opinii.

"Ponieważ koszty operacji na aktywach w żaden sposób nie są limitowane, możliwe jest dowolne pobieranie opłat z aktywów. Powyższe wobec de facto obowiązkowości jest nie do zaakceptowania" - dodano.

Resort proponuje również utworzenie funduszy indeksowych.

"Nie ma pewności, że zaproponowane przez TFI schematy i produkty będą rozwiązaniami optymalnymi, szczególnie, że projekt nie określa w żaden sposób polityki inwestycyjnej. Dodatkowo nasuwa się pytanie, czy każdy profil inwestycyjny, jeżeli tylko jest zgodny z ustawą o funduszach inwestycyjnych, będzie dozwolony do stosowania w ramach PPK, zwłaszcza uwzględniając poziom wiedzy ekonomicznej pracodawców i pracowników, i czy taki powinien być zamiar ustawodawcy" - napisano.

"Pod rozwagę należy podać możliwość utworzenia funduszy indeksowych i zaproponować zarządzającym konkurowanie śledzonym indeksem. Bezsporna jest przy tym przewaga kosztowa tak zdefiniowanych rozwiązań inwestycyjnych i nie ma tu miejsca na +success fee+" - dodano.