Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziło wątpliwość czy Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne, tak jak deklaruje to Ministerstwo Finansów - wynika z opinii do projektu ustawy.

"Deklarowana w projekcie dobrowolność może budzić wątpliwości, gdyż:

1. PPK są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 1 osobę(art. 7 i art. 8 projektu) pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności do dwóch lat (art. 96 projektu);

2. w praktyce został wprowadzony przymus zapisu do PPK dla osób zatrudnionych (art. 23 projektu - automatyczne odprowadzanie składek, a w razie rezygnacji ponownie kolejne, co dwa lata, automatyczne odprowadzanie składek);

3. uczestnik nie ma możliwości decydowania o sposobie wypłaty i wykorzystania środków zgromadzonych w PPK (art. 89 projektu);

4. zaproponowany został skomplikowany system opodatkowania, zwrotu składek, zwrotu dopłat, podziału środków szczególnie w przypadku rozwodu;

5. sposób odprowadzania składek jest analogiczny do obowiązkowego systemu emerytalnego (art. 99 projektu);

6. w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców - składka będzie odprowadzana do kilku PPK, analogia do obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu kilku umów o pracę (art. 18 projektu)" - napisano w opinii do projektu ustawy.