Od 1 marca 2018 r. zmienia się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym od 1 marca 2018 roku do 31 maja 2018 roku emeryci i renciści będą mogli dorobić miesięcznie:

• do 3 161,68 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 161,68 zł do 5871,697 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5871,697 brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło. Zobacz, jak dokładnie rozliczyć się z ZUS z dodatkowej pracy>>