Do ubezpieczenia w NFZ musi zostać zgłoszona osoba, która oprócz zagranicznego świadczenia pobiera również polskie.
Sprawa dotyczyła mieszkającego w Polsce mężczyzny, który prowadził działalność gospodarczą i miał ustalone prawo do emerytury z krajowego systemu. Regularnie opłacał składki zdrowotne z obydwu tytułów. Co miesiąc wypłacana była mu także hiszpańska emerytura. Z tego świadczenia bank również potrącał należności na NFZ w wysokości 9 proc.
Mężczyzna zwrócił się do NFZ z wnioskiem o interpretację przepisów. Chciał bowiem wiedzieć, czy z tytułu otrzymywanej z Hiszpanii emerytury podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski. W jego ocenie od wypłacanego świadczenia nie powinna być potrącana składka na ten cel. Skoro bowiem emerytury przelewane obywatelom Hiszpanii nie są pomniejszane o tego rodzaju należności, to od świadczenia otrzymywanego przez mężczyznę z tego samego systemu również nie powinny. Inne podejście naruszałoby, w jego ocenie, zasadę równego traktowania obywateli UE.
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia miał jednak inne zdanie na ten temat.
W uzasadnieniu decyzji wskazał, że z treści wniosku wynika jednoznacznie, że wnioskodawca zamieszkuje na terytorium RP, prowadzi działalność pozarolniczą w naszym kraju, otrzymuje emeryturę z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i dodatkowo świadczenie z Hiszpanii. W związku z powyższym dla mężczyzny właściwe jest polskie ustawodawstwo z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, iż NFZ finansuje koszty świadczeń opieki medycznej udzielonych mężczyźnie zarówno w Polsce, jak i w państwie wypłacającym emeryturę zagraniczną, tj. w Hiszpanii oraz w pozostałych krajach członkowskich UE.
W dalszej części wydanej interpretacji podkreślił, że skoro wnioskodawca podlega polskiemu ustawodawstwu, to mają wobec niego zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ). A zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 tego aktu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę. Z kolei art. 82 ust. 1 stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ten cel opłacana jest z każdego z nich odrębnie. W jakiej sytuacji należności nie byłoby potrącane? Dyrektor śląskiego oddziału NFZ podkreślił, że mieszkający w Polsce emeryt nie zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zagranicznego świadczenia emerytalno-rentowego jedynie w przypadku, gdy otrzymuje wyłącznie zagraniczną emeryturę lub rentę. Wówczas nie podlega on bowiem zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.) polskiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Decyzja dyrektora Śląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach (nr 12-12847/I-3/WSS/2017).