31 sierpnia weszła w życie nowelizacja przepisów emerytalnych. Dzięki niej osobom działającym w opozycji antykomunistycznej okresy internowania lub więzienia ZUS policzy podwójnie.
Ustawa z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany także do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Obowiązują one od dziś i na ich mocy okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną oraz internowania na podstawie art. 42 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury będą uwzględniane podwójnie. Okresy te uznawane są za okresy składkowe.
Dotychczas podwójnie liczono jedynie czas działalności kombatanckiej i działalności z nią równorzędnej, a także czas zaliczany do okresów tej działalności i okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego oraz pracy przymusowej wykonywanej:
● na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej,
● na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich od 17 września 1939 r. do 31 grudnia 1956 r.,
● na rozkaz władz alianckich do 31 grudnia 1945 r.,
● w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.
Uprzywilejowanie w przepisach emerytalnych idzie w parze z innymi korzystnymi rozwiązaniami przyznanymi ustawą 8 czerwca 2017 r. działaczom opozycji antykomunistycznej oraz represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Otrzymali oni również inne uprawnienia, np. możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 5 i 8 oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 i 8 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
Art. 4 ustawy z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1386).