Związki zawodowe domagają się bezterminowego prawa do emerytur pomostowych dla wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakte rze. Rząd proponuje negocjacje z pracodawcami.Wczoraj w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego OPZZ przedstawił własny projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.