Data przyjęcia do służby w Straży Granicznej wpływa na prawo zaliczenia do wysługi lat uprawniających do emerytury policyjnej okresów podlegania pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu.W 2013 r. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznał pogranicznikowi prawo do emerytury policyjnej. Jej wysokość została ustalona na podstawie art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...) (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.). Tym samym przy jej ustalaniu nie uwzględniono okresów składkowych i nieskładkowych przypadających przed podjęciem służby w Straży Granicznej (SG). Zainteresowany uznał, że świadczenie zostało policzone w sposób nieprawidłowy. W jego ocenie emerytura powinna być ustalona na podstawie art. 15 wskazanej ustawy. Tym samym zakład emerytalny przy jej liczeniu powinien uwzględnić okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed podjęciem służby w SG. Podnosił, że przed 1 stycznia 1999 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową, która jest równorzędna ze służbą, a tym samym jego emerytura powinna być obliczona jak dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 1 stycznia 1999 r.
Sprawa trafiła do sądu I instancji. Ten zaś ustalił, że skarżący w SG służył od 15 kwietnia 1999 r. do 31 grudnia 2012 r. W sumie więc jego staż wyniósł 13 lat, 8 miesięcy i 16 dni (minimalny staż 15 lat). Do tego okresu został jednak doliczony okres pełnienia zasadniczej służby wojskowej od 26 października 1978 r. do 4 października 1980 r. Ze względu na datę wstąpienia do straży świadczenie musiało być ustalone na podstawie faktycznego okresu służby. Zainteresowany nie miał więc możliwości skorzystania ze specjalnych rozwiązań przysługujących mundurowym, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r., a ich emerytura jest zwiększana o okresy składkowe i nieskładkowe przebyte przed podjęciem pracy w mundurówce.
Sąd I instancji uznał więc, że odwołanie nie jest zasadne. W jego ocenie uzasadnione było uwzględnienie okresu zasadniczej służby wojskowej. Ale jedynie w wysłudze emerytalnej wnioskodawcy, niezbędnej do nabycia prawa do emerytury policyjnej. Bez tego bowiem zainteresowany nie miałby prawa do emerytury policyjnej, która przysługuje dopiero po 15 latach służby.
Były pogranicznik złożył apelację, która także nie została uwzględniona.
Sędziowie wskazali, że wyrok sądu I instancji był zgodny z prawem. Sąd apelacyjny podkreślił, że poprzez przyjęcie do służby przed 1 stycznia 1999 r. (art. 15a) rozumie się przyjęcie do służby w formacjach wskazanych w ustawie. Natomiast służba wojskowa, w tym służba zasadnicza jest okresem równorzędnym ze służbą wówczas, gdy podlega ona uwzględnieniu przy ustalaniu prawa, ale do emerytury wojskowej. I to wyłącznie przyznawanej na podstawie ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 330). Co prawda oba systemy zabezpieczenia społecznego są finansowane z budżetu państwa, ale regulują je odrębne ustawy. Zatem bezzasadne jest żądanie, aby uznać pełnienie zasadniczej służby wojskowej przed 1 stycznia 1999 r. jako służbę straży granicznej.
Zainteresowany złożył kasację do SN, który jednak uznał ją za bezzasadną. SN wskazał także, że nie można postawić zakładowi emerytalnemu zarzutu, że ten nie doliczył zasadniczej służby wojskowej do okresów uprawniających do emerytury policyjnej. Gdyby się tak bowiem stało, to były pogranicznik nie miałby prawa do świadczenia z systemu zaopatrzeniowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok SN z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II UK 190/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia