W środę w sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Na tej podstawie zostaną obniżone wypłaty rent i emerytur żołnierzy służących na rzecz totalitarnego państwa.
Weryfikacja ma objąć okres służby od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. Na liście jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, w których służba spowoduje obniżkę świadczeń, znalazła się m.in. Informacja Wojskowa, Służba Polsce oraz Informacja Wojskowego Korpusu Górniczego.
Emerytur w dotychczasowej wysokości nie będą także pobierać żołnierze, którzy pracowali w Zarządzie Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodatkowo obniżone zostaną świadczenia tych funkcjonariuszy UB i SB, którzy przenieśli się do armii tuż przed weryfikacją prowadzoną w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych.
Aby nie było żadnych wątpliwości, że świadczenia zostaną obniżone tylko osobom faktycznie pracującym na rzecz instytucji totalitarnego państwa, wojskowe zakłady emerytalne będą musiały wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji o przebiegu służby wskazanych żołnierzy. Osoby te zostaną wybrane na podstawie okresów służby przed 1990 r.
Projekt zakłada także obniżenie emerytur byłym członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Za każdy rok służby po 11 grudnia 1981 r. osoby te będą otrzymywać świadczenie przeliczone wskaźnikiem 0,5 proc. podstawy wymiaru emerytury. W przypadku posiadania prawa do renty inwalidzkiej autorzy projektu proponują obniżyć wymiar renty inwalidzkiej za każdy rok. Równocześnie ponownie zostaną przeliczone renty rodzinne po członkach WRON. Nowe świadczenie będzie ustalone na podstawie obecnie obowiązujących przepisów na takich zasadach, jakby przysługiwało zmarłemu żołnierzowi, emerytowi lub renciście.
Dokument wprowadza też zasadę – podobnie jak w przypadku esbeków – że wysokość nowej emerytury dla tej grupy żołnierzy nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS. Także renta inwalidzka nie będzie mogła być wyższa niż analogiczne świadczenie wypłacane z systemu powszechnego.
Obniżenie wysokości rent i emerytur nie będzie dotyczyć tych żołnierzy, którzy udowodnią, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęli współpracę i czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Polski.
Rząd szacuje, że obniżeniu ulegnie około 12 tys. świadczeń wojskowych. Budżet państwa ma dzięki temu oszczędzać 200 mln zł rocznie.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czeka na pierwsze czytanie