Potencjalny wpływ myjni samochodowych na środowisko nie jest znaczący, a obowiązujące przepisy skutecznie chronią mieszkańców przed ich ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem.

Grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie włączenia myjni samochodowych do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W swojej interpelacji podkreślali, że wcześniej (na mocy uchylonych już przepisów) myjnie były jako takie kwalifikowane, przez co przed ich uruchomieniem właściciele musieli uzyskać decyzję środowiskową. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839) już jednak tego nie wymaga.
Tymczasem, jak wskazali autorzy interpelacji, właściciele nieruchomości sąsiadujących z myjniami, zarówno samoobsługowymi, jak i ręcznymi, skarżą się, że przy ich budowie nie uwzględnia się żadnych aspektów środowiskowych, m.in. hałasu, zanieczyszczeń powietrza w postaci „chemicznej bryzy wodnej” czy zanieczyszczenia wody i ziemi cząstkami środków myjących.
W odpowiedzi resort klimatu podkreślił jednak, że treść obowiązującego rozporządzenia to transpozycja przepisów unijnych, tj. załącznika I i II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Nie uwzględniono tam myjni samochodowych, toteż w polskich przepisach powielono to rozwiązanie.
Zdaniem resortu obowiązujące przepisy skutecznie chronią mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem. Jeśli chodzi natomiast o kwestię zanieczyszczeń chemicznych, ministerstwo nie dysponuje analizami, które odnosiłyby się do oddziaływania na stan powietrza obiektów takich jak myjnie samochodowe. Co zaś do hałasu, to ze względu na lokalny charakter spraw z zakresu ewentualnego negatywnego akustycznego odziaływania myjni na tereny osiedli mieszkaniowych pozostają one poza właściwością resortu.
– Niezależnie od powyższego w ocenie ministerstwa w obecnym stanie prawnym najskuteczniejszym narzędziem umożliwiającym organom samorządowym – przy udziale społeczeństwa – podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią, w tym lokalizacji m.in. myjni samochodowych na terenie gminy, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba.