Już ponad 200 polskich naukowców apeluje o zaprzestanie szkodliwych prac w najcenniejszych lasach Bieszczad i Pogórza Przemyskiego. To właśnie tam znajdują się dobrze zachowane pozostałości po Puszczy Karpackiej, czyli obszary wykazujące cechy lasu naturalnego.

Jak wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach, w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego trwa intensywna gospodarka leśna. Pozyskiwanie drewna w tych trudno dostępnych terenach wiąże się z powstawaniem gęstej sieci dróg zrywkowych, które szatkują karpacki ekosystem. Wycinka ma miejsce również w zaprojektowanych przed laty rezerwatach na terenie Nadleśnictwa Stuposiany, które jednak nigdy nie doczekały się utworzenia.

W zeszłym tygodniu w wielu miastach w Polsce odbyły się protesty pod hasłem „nie oddamy Bieszczad piłom”. Dzisiaj do strony społecznej przyłączyło się ponad dwustu naukowców, którzy wystosowali apel o zaprzestanie szkodliwych prac leśnych nie tylko na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w pięciu projektowanych rezerwatach w otulinie BPN, lecz także na obszarze Projektowanego Turnickiego Parku Narodowego położonego na Pogórzu Przemyskim.

Na co zwracają uwagę naukowcy i eksperci zajmujący się tematyką funkcjonowania, ochrony i zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego? Wskazują oni, że „stan ochrony przyrody na tych terenach świadczy o głębokim kryzysie i niewydolności organów odpowiedzialnych w Polsce za tę kwestię (Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – wraz z podległymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska), wojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów.”

Naukowcy w swoim apelu przypominają, że na dużą wartość przyrodniczą obszaru lasów turnickich zwracano uwagę 100 lat temu, natomiast wzmożone starania o utworzenie parku narodowego trwają od czterdziestu lat. Co więcej, ochrona tych terenów potwierdziła w roku 2011 Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP). W 2016 z kolei Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wnioskowała do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o utworzenie na tych terenach rezerwatu “Reliktowa Puszcza Karpacka”. Wnioski wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją obszaru były wielokrotnie odrzucane.

Eksperci wskazują, Lasy Państwowe gospodarujące na tym terenie, prowadząc wycinki w cennych lasach nie uwzględniają w należytym stopniu opinii PROP. Przyjęto w niej, że dla ochrony tego obszaru konieczne jest:

• jak najpilniejsze rozszerzenie ochrony rezerwatowej najcenniejszych ekosystemów projektowanego parku, z uwzględnieniem zwłaszcza obszarów trudno dostępnych, mało opłacalnych dla gospodarki leśnej.

• rozszerzenie zakresu ochrony ścisłej, do której obszar ten jest szczególnie predestynowany.

• rozważenie możliwości wyłączenia z pozyskiwania rębnego okazów starych drzew, z zastosowaniem rozwiązań opracowanych dla Puszczy Białowieskiej.

• uaktualnienie istniejącego stanu wiedzy przyrodniczej o obszarze projektowanego parku, z wykorzystaniem istniejących wyników badań.

Naukowcy piszą także, że „w niewystarczającym stopniu uwzględniane są postulaty składane w ramach konsultacji społecznych do Planu Urządzania Lasu, dotyczące zachowania drzew o wymiarach kwalifikujących je jako pomnik przyrody, utworzenia stref bez zabiegów gospodarczych przy ciekach wodnych oraz wyznaczenia miejsc dla zachowania warunków sprzyjających ochronie ksylobiontów (organizmy, które do życia potrzebują drewna – przyp. red.) w liczbie adekwatnej do potrzeb ochrony najcenniejszych miejsc”.

Jak się bowiem okazuje, w wyniku działań gospodarczych na tych terenach dochodzi do zanikania rzadkich, często chronionych gatunków, gdyż dojazd do miejsc wycinki związany jest ze znacznym uszkadzaniem gleby. Efektem tego jest zmiana warunków charakterystycznych dla lasów naturalnych, które są „konieczne dla przetrwania wielu organizmów wrażliwych na działalność człowieka”.

Walka z suszą zaczyna się górach

Naukowcy podkreślają niezwykle istotną wagę górskich terenów leśnych w kontekście narastającego problemu suszy w naszym kraju. Jednocześnie wskazują, o czym pisaliśmy wielokrotnie w naszych tekstach, że prowadzona aktualnie w Karpatach gospodarka leśna przyczynia się do pogłębiania tego zjawiska. Dlaczego? Wyjaśnienie jest rozumiałe nawet dla laika niezainteresowanego kwestiami klimatycznymi.

- Wycinka starodrzewów w strefach przypotokowych powoduje istotną utratę zdolności retencyjnych tych terenów oraz zwiększa erozję brzegów potoków górskich. Mechaniczne uszkodzenia gleby powstające w wyniku użycia ciężkich sprzętów gwałtownie przyspieszają odpływ wody. Powoduje to nie tylko wzrost ryzyka wystąpienia dotkliwej suszy hydrogeologicznej, ale również zwiększenie zagrożenia powodzią – przy intensywnych, nawalnych opadach (jakich w związku ze zmianami klimatu Polska będzie doświadczała coraz częściej) spływ wody, która do tej pory była zatrzymywana m.in. przez drzewa, gwałtownie przyspiesza, formułując falę powodziową, skutkującą niebezpiecznymi podtopieniami terenów niżej położonych, zagrażającą mieniu, zdrowiu i życiu ludzi – czytamy w apelu.

Innym skutkiem niszczenia gleby oraz wycinki w trenerach górskich, na które wskazując naukowcy jest zmętnienie wody oraz zamulanie dna i brzegów. W konsekwencji doprowadza ono do niszczenia ikry a także mechanicznych urazów, których doznają ryby i inne organizmy wodne. Pośrednim wpływem mogą być „zaburzenia w cyklu migracji, uniemożliwienie odbycia skutecznego tarła, utrudnienia w zdobyciu pokarmu a przez to zmiana tempa wzrostu, struktury i wielkości populacji ryb danego gatunku”.

Naukowcy przypominają również, że wycinka starych drzew przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego, gdyż w biomasie drzewnej i ściółce zgromadzone są ogromne zasoby węgla. Jak wynika z badań, emisji tej nie jesteśmy w stanie zrekompensować sadzeniem nowych drzew. Eksperci wskazują, że postulaty ochrony cennych ekosystemów oraz przeciwdziałania skutkom suszy spotykają się z jednak z „ignorancją ze strony instytucji, które w imieniu społeczeństwa powinny dbać o zachowanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów z myślą o obecnych i następnych pokoleniach”.

AUTORKI APELU

1. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
2. dr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski, Zakład Hydrobiologii

SYGNATARIUSZE

3. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna
4. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa ,
5. dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii (pełnomocniczka Dziekana d.s. kryzysu klimatyczno-ekologicznego)
6. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
7. prof. nadzw. dr hab. Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
8. dr Remigiusz Pielech, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny
9. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
10. dr Marcelina Zimny, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
11. dr Romuald Mikusek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
12. dr Maciej Grzybek, Gdański Uniwersytet Medyczny
13. dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
14. dr Kamil Bartoń, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
15. mgr Łukasz Berlik, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze,
16. dr Barbara Pietrzak , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
17. dr Łukasz Wojtyla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
18. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
19. dr Mateusz Ciechanowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
20. dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
21. dr hab. Bartłomiej Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
22. mgr Michał Gorczak , Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
23. dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
24. prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inzynierii Mechanicznej
25. dr hab. Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
26. dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
27. dr Piotr Kubkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
28. prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych
29. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
30. prof. dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych
31. prof. nadzw. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
32. dr Maja Graniszewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
33. prof. dr hab. Bożena Zakryś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
34. dr hab. Halina Galera, Uniwersytet Warszawski,
35. mgr Monika Wójcik-Musiał, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych
36. mgr Magdalena Majtyka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
37. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Marcysiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych
38. dr Sławomir Zieliński, Klub Przyrodników,
39. dr Małgorzata Mazur, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych
40. dr hab. inż. Robert W. Mysłajek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Zakład Ekologii
41. prof. nadzw. dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
42. dr Radomir Jaskuła, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
43. dr Jan Jedlikowski, Uniwersytet Warszawski,
44. dr Patryk Czortek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna
45. dr Anna Karnkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
46. dr hab. Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
47. dr Anna Maria Łabęcka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
48. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
49. mgr Mateusz Skłodowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
50. prof. nadzw. dr hab. Anna Orczewska , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
51. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Wysocki, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisk
52. prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
53. dr Anna Urbanowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
54. prof. nadzw. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
55. dr Mateusz Iskrzyński, Instytut Badań Systemowych,
56. dr hab. Marta Wrzosek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Ogród Botaniczny
57. dr hanna Werblan-Jakubiec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Ogród Botaniczny
58. prof. dr hab. Mariusz Jaskolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Chemii
59. prof. nadzw. dr hab. Władysław Polcyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
60. mgr Bartosz Mierzejewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
61. dr Tomasz Suchan, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
62. dr Magdalena Bejger, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł
63. dr inż. Jakub Skorupski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
64. prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
65. prof. nadzw. dr hab. Julia Durzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
66. dr Tomasz Wyszomirski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
67. dr Marta Kras, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
68. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Michaczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
69. prof. dr hab. Edward A. Gwóźdź, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
70. dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
71. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
72. dr Adam Pyzik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
73. mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
74. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
75. mgr Maciej Barczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
76. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
77. dr Katarzyna Gacek-Bogucka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy,
78. mgr Anna Albin, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
79. prof. dr hab. Adam Woźny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
80. dr Lech Buchholz, Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Komisja ochrony owadów,
81. prof. nadzw. dr hab. Anna Szakiel, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
82. mgr Iza Wyszomirska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
83. dr Joanna Kajzer-Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
84. prof. dr hab. Jerzy Duszynski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
85. prof. dr hab. Piotr Zieliński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
86. dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii,
87. prof. dr hab. Piotr Żenczykowski, Instytut Fizyki Jadrowej w Krakowie,
88. dr hab. Teresa Lehmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UAM, Wydział Biologii
89. dr hab. inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
90. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
91. dr Zygmunt Dajdok, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
92. dr Jakub Kostecki, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
93. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
94. dr Robert Kalak, Stowarzyszenie Prawo do Przyrody,
95. dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
96. prof. nadzw. dr hab. Michał Słowiński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Zespół Dynamiki Krajobrazów Minionych
97. prof. nadzw. dr hab. Dominik Kopeć , Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
98. mgr Agnieszka Mroczkowska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
99. dr Kasia Piwosz, Morski Instytut Rybacki – BIP,
100. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
101. dr Łukasz Kozub, Uniwersytet Warszawski, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii
102. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
103. mgr Anna Zięcik, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
104. dr hab. Robert Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
105. mgr Bartłomiej Janusz , Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Biologoczno-Geograficzny
106. prof. dr hab. Elżbieta Dumnicka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
107. dr hab. Aleksandra Biedrzycka, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN
108. dr Irena Sińska, Uniwersytet Warszawski, emeryt, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Biologii
109. dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Uniwersytet Warszawski,
110. dr Krzysztof Kolenda, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
111. prof. nadzw. dr hab. Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
112. dr Maciej Konopiński, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
113. dr Tomasz Związek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
114. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
115. prof. dr hab. Jacek Radwan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
116. mgr Dominika Łuców, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
117. dr Joanna Drzewińska-Chańko, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
118. prof. dr hab. Maciej Garstka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
119. dr Tomasz Wilk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
120. dr Agata Klimkowska , Wetlands International ,
121. dr Iwona Dembicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
122. dr Olga Smoleńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
123. dr Dominik Kaim, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
124. mgr Janusz Lewek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
125. dr Barbara Stępień, Max-Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,
126. dr hab. Adrian Smolis, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
127. dr Justyna Stańczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
128. prof. nadzw. dr hab. Józef Wiktor, Instytut Oceanologii PAN,
129. prof. nadzw. dr hab. Iwona Jasser, Uniwersytet Warszawski,
130. mgr Piotr Chibowski, Uniwersytet Warszawski,
131. mgr Zuzanna Pestka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
132. mgr Sambor Czerwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
133. dr hab. Izabela Kałucka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
134. dr hab. Małgorzata Luc, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
135. dr Krzysztof Zawierucha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
136. prof. dr hab. Szymon Zubek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
137. prof. dr hab. Jan R. E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii
138. dr Natalia Kolecka , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
139. dr Maciej Kamiński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
140. prof. nadzw. dr hab. Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
141. prof. nadzw. dr hab. Anna Drozd, Uniwersytet Łódzki, BiOŚ
142. prof. dr hab. Radosław Juszczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
143. dr Piotr Łapcik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Geografii i Geologii
144. mgr Katarzyna Janas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
145. prof. nadzw. dr hab. Piotr Nowicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
146. prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
147. mgr Monika Opałek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UJ, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
148. mgr Magdalena Liszniańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Botaniki,
149. dr Katarzyna Roguz, Uniwersytet Warszawski,
150. mgr inż. Michał Fecowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
151. mgr Marzena Majgier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
152. mgr Lizaveta Vintsek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
153. dr hab. Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
154. mgr Andrzej Słaby, Uniwersytet Łódzki,
155. dr Maciej Kania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
156. dr Marta Labocha-Derkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
157. dr Ewelina Klichowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
158. prof. nadzw. dr hab. Marcin Czarnołęski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
159. mgr Olga Magdalena Cholewińska, Uniwersytet Warszawski, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii
160. dr Katarzyna Marcisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
161. dr Łukasz Trębicki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
162. prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
163. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
164. dr Piotr Zieliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
165. prof. dr hab. Magdalena Błażewicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
166. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepko, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
167. mgr Magdalena Cygan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
168. dr Krystyna Nadachowska-Brzyska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
169. dr hab. Tomasz Janiszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
170. mgr Monika Ostap-Chęć , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
171. prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
172. prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
173. dr Robert Maślak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
174. mgr Aleksandra Krawczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Geografia i Gospodarka Przestrzenna
175. mgr Małgorzata Łaciak, Instytut Ochrony Przyrody PAN, IOP PAN
176. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Gorczyca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
177. dr hab. Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
178. dr Anna Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
179. dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii
180. mgr Jakub Rok, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, (ekonomista ekologiczny)
181. dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
182. dr hab. Włodzimierz Mościcki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
183. prof. dr hab. Andrzej Paulo , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
184. Dr hab., Prof. Ucz. Marta Szulkin, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
185. dr hab. Dominik Drzazga, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
186. dr hab. Maciej Pabijan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
187. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
188. dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
189. prof. nadzw. dr hab. Maciej Turała, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ
190. prof. nadzw. dr hab. Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
191. prof. dr hab. Danuta Stawasz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
192. prof. nadzw. dr hab. Bożena Matusiak, Uniwersytet Łódzki, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
193. dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
194. dr Przemysław Czajor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
195. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
196. prof. dr hab. Adam Kotarba, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
197. dr Iwona Słowińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
198. dr Grzegorz Hebda, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
199. dr hab. Piotr Łukasik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
200. dr Dorota Jochim, Uniwersytet Łódzki, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
201. mgr Jan M. Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zoologii
202. prof. nadzw. dr hab. Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych
203. dr Grzegorz Neubauer, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
204. dr hab. Konrad Hałupka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych