Właściciel pojazdu miał wypadek drogowy, który spowodował trwałe uszkodzenie auta. Zamiast jednak oddać je do stacji demontażu, pociął samochód, a części sprzedał na złom, co wykazał fakturą. Następnie złożył w starostwie wniosek o wyrejestrowanie auta z uwagi na jego zupełną utratę. Czy starosta powinien wydać decyzję o wyrejestrowaniu samochodu?
Tak, starosta powinien wydać decyzję o wyrejestrowaniu auta. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 4 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Go 399/19). Sąd orzekł, że sprzedaż części pojazdu do skupu złomu (zamiast oddania całości pojazdu do stacji demontażu albo zbierania pojazdów) nie wyklucza możliwości wyrejestrowania auta na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.). Podobnie orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 14 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Po 664/16). Sąd wskazał, że zniszczenie pojazdu, w sytuacji gdy jego właściciel nie jest w stanie przedstawić wymaganego zaświadczenia o przekazaniu go do stacji demontażu lub punktu zbierania, nie może prowadzić do wykluczenia możliwości wyrejestrowania pojazdu, jeśli możliwe jest ustalenie, że ten samochód został pocięty i oddany do skupu złomu. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do dożywotniego utrzymania stanu zarejestrowania pojazdu, w sytuacji gdy faktycznie on już nie istnieje.
Dodatkowo gorzowski WSA w wyroku z 4 września 2019 r. stwierdził, że wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 p.r.d., które zgodnie z art. 79 ust. 5 p.r.d. jest warunkiem wyrejestrowania auta, to odrębna kwestia. Odmowa wyrejestrowania samochodu w takiej sytuacji nie może być sankcją za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kary z tego tytułu są bowiem kwestią odrębną.
Reklama
WAŻNE Auto podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania tego pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
Ponadto gorzowski sąd administracyjny wyjaśnił, jak należy rozumieć przesłankę wyrejestrowania samochodu, określoną w art. 79 ust. 1 pkt 5 p.r.d. Zgodnie z tym przepisem pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Zdaniem sądu zawarta w tym przepisie przesłanka „posiadania” dotyczyć może również funkcjonalności auta, czyli możliwości jego użytkowania jako całości. Ponadto sąd podał, że przesłanka z art. 79 ust. 1 pkt 5 p.r.d. jest spełniona także wówczas, gdy ze względu na stan danego pojazdu dalsze z niego korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie było możliwe. Mogą to być zatem takie sytuacje, w których wprawdzie auto nie uległo całkowitemu zniszczeniu, jednak ze względu na stopień uszkodzeń i jego stan techniczny dalsza eksploatacja w dotychczasowym charakterze nie była możliwa. Gorzowski sąd podkreślił, że organy błędnie przyjęły, iż stan, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 p.r.d., musi mieć miejsce w dacie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Właściciel pojazdu może zdaniem sądu trwale i zupełnie utracić jego posiadanie (w rozumieniu p.r.d.), zachowując przy tym prawo własności, a dopiero następnie, po pewnym czasie, utracić własność nad daną rzeczą (pojazdem). W ocenie sądu taka sytuacja również wyczerpuje dyspozycję art. 79 ust. 1 pkt 5 p.r.d. (por. też wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 września 2018 r., sygn. akt II SA/Go 557/18).
Podstawa prawna
• art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818)
• art. 18 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610)