Te podmioty, które nie złożyły wniosku do urzędu marszałkowskiego, a prowadzą działalność, będą mogły funkcjonować w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru BDO dopiero po jego uzyskaniu - mówi DGP Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska
Termin, do którego przedsiębiorcy powinni się wpisać do rejestru Bazy Danych o Odpadach minął dwa tygodnie temu, ale obecnie figuruje w niej ok. 64 tys. podmiotów, czyli tylko co piąty zobowiązany (według szacunków powinno się znaleźć tam ok. 300 tys. podmiotów). Czy w związku z tym ministerstwo przeprowadzi akcję informacyjną o obowiązku wpisu do rejestru BDO?
Przepis o obowiązku rejestracji w BDO znajduje się w ustawie o odpadach od 2012 r., zatem podmioty działające na rynku gospodarowania odpadami powinny być świadome swoich obowiązków. Ponadto w styczniu 2018 r. na stronie WWW Ministerstwa Środowiska znajdował się komunikat o utworzeniu rejestru.
Reklama
Może więc zamierzają państwo mobilizować do wpisu, surowo karząc za jego brak?
Weryfikacja, czy dany przedsiębiorca działa w zgodzie z przepisami prawa, tj. posiada wpis do rejestru BDO, będzie prowadzona na bieżąco przez właściwe organy podczas kontroli, którym poddawani są przedsiębiorcy. Wtedy też mogą zostać wymierzone kary za brak takiego wpisu. Podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru BDO albo złożą wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, będą podlegać karze grzywny albo aresztu na podstawie art. 179 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Reklama
Są inne konsekwencje niewpisania się do BDO?
Po 24 lipca 2018 r. brak wpisu do rejestru BDO uniemożliwia takim podmiotom prowadzenie każdej z działalności w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Prowadzenie takiej działalności bez wymaganego wpisu podlega administracyjnej karze pieniężnej od 1 tys. zł do 1 mln zł.
Czy jeśli przedsiębiorcy nie figurują w rejestrze, to nadal będą mogli działać?
Ze względu na to, że marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru BDO, podmioty, które złożyły wniosek przed 24 lipca, a nie uzyskały w tym terminie wpisu, będą mogły nadal prowadzić działalność, gdyż dochowały ustawowego terminu na jego złożenie.
A co z tymi, którzy nie złożyli wniosku na czas, tylko np. złożą po miesiącu? Czy muszą na ten czas przestać działać? Czy też na nowo uzyskiwać zezwolenia?
Po 24 lipca te podmioty, które nie złożyły wniosku do urzędu marszałkowskiego, a prowadzą działalność lub dopiero ją rozpoczynają, będą mogły funkcjonować w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru BDO dopiero po jego uzyskaniu. Podobnie jest, co warto podkreślić, w przypadku podmiotów, które transportują odpady: ich dalsza działalność w tym zakresie będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku i uzyskaniu wpisu do rejestru.
Przypomnijmy jednak, że nie wszyscy mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru. Ci, którzy posiadają ważną decyzję z zakresu gospodarki odpadami, mogą po 24 lipca działać bez przeszkód, gdyż zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są wpisywani do rejestru BDO z urzędu.
Na co więc powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy korzystający z usług firm zobowiązanych do wpisu do rejestru?
Tacy przedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy firma, z której usług korzystają, ma nadany numer rejestrowy. Ten numer należy umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie objętym obowiązkiem wpisu. Wynika to z art. 63 ustawy o odpadach. Ponadto dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi na stronie bdo.mos.gov.pl można sprawdzić, czy wpis obejmuje właściwy zakres działalności deklarowany kontrahentom w umowach. By się dowiedzieć, czy dany podmiot figuruje w rejestrze i nadany został mu odpowiedni numer, wystarczy wejść w zakładkę „Rejestr” i skorzystać z wyszukiwarki podmiotów.
Czym grozi korzystanie z usług firmy nieposiadającej wpisu?
Posiadacz odpadów, zlecający ich gospodarowanie podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji w zakresie gospodarki odpadami lub wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega karze grzywny albo aresztu. Określa to art. 175 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.
Od kiedy do BDO można będzie składać także obowiązkowe sprawozdania, czyli baza ruszy w pełni?
Uruchomiony 24 stycznia 2018 r. rejestr BDO to pierwszy element bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 2020 r. zostaną uruchomione dwa kolejne moduły, które umożliwią prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań z zakresu produktów i gospodarki odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.