Od 1 października obowiązują nowe zasady przyznawania nagród dla akademików. Do ich otrzymania uprawnionych jest 90 tys. osób. Można otrzymać nawet 80 tys. zł.
Czy przewidziane są wyróżnienia dla naukowców
W tym roku akademickim kończę studia. Promotorem mojej pracy jest wybitny dydaktyk. Tak sądzą też pozostali studenci na moim roku. Chcielibyśmy zgłosić go do nagrody. Czy nauczyciele akademiccy mogą uzyskiwać specjalne wyróżnienia?
TAK
Dla wyróżniających się w pracy przewidziane są nagrody ministra, które ten przyznaje raz w roku. Jednak prawo do wnioskowania o takie wyróżnienie mają jedynie:

minister, rektor uczelni, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki, przewodniczący organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, zwłaszcza: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przewodniczący ogólnokrajowej organizacji albo ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata w każdej kategorii, a nauczyciel akademicki może otrzymać w ciągu roku jedną nagrodę. Studenci mogą natomiast zasugerować proponowaną przez siebie kandydaturę władzom swojej uczelni.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Czy zmienia się wykaz nagradzanych osiągnięć
Dotychczas nagrody dla nauczycieli akademickich można było przyznawać tylko za określone osiągnięcia. Czy ulegną one poszerzeniu?
TAK
Resort nauki zaproponował uzupełniony wykaz osiągnięć, za które mogą być przyznawane wyróżnienia. Można zgłaszać kandydatów w czterech kategoriach. Pierwszy ich rodzaj to wyróżnienia za osiągnięcia naukowe. Są przyznawane za uzyskanie w poprzednim roku akademickim stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
Drugie to nagrody za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym. Mogą być przyznane za:

innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych, a także, co jest nowością, autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Trzecie to nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznawane za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych, jakości dydaktyki i kształcenia; współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zarządzanie uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

Czwartą kategorię stanowią nagrody za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Przyznaje się je nauczycielom akademickim z tytułem naukowym profesora.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Czy wszyscy są uprawnieni do nagrody
Od niedawna pracuję w szkole wyższej. Zastanawiam się, czy każdy może zostać zgłoszony do wyróżnienia ministra.
NIE
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie zatrudnienia w polskiej szkole wyższej wyróżniali się pracą. Nie można zgłaszać osób prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną lub skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydatami do nagrody za osiągnięcia organizacyjne nie mogą być także rektorzy uczelni, które w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody miały ujemny wynik finansowy.
Podstawa prawna
Par. 3 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Czy mogę liczyć na dużą kwotę
Uczelnia zamierza zgłosić mnie do nagrody ministra. Zastanawiam się, czy poza prestiżem, jaki daje uzyskanie takiej nagrody, będzie też gratyfikacja finansowa.
TAK
W kategorii nagród za osiągnięcia naukowe pierwszego stopnia wyróżnione osoby mogą otrzymać do trzynastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, która wynosi obecnie 5390 zł. Oznacza to, że nauczyciel, który ją otrzyma, uzyska nawet 70 tys. zł. Nagroda drugiego stopnia to kwota 48,5 tys. zł Natomiast laureatom nagrody za osiągnięcia dydaktyczne resort wypłaci maksymalnie po 43,1 tys. zł. Ponadto osoby, które uzyskają wyróżnienia za osiągnięcia organizacyjne pierwszego stopnia, otrzymają do 70 tys. zł, a drugiego do 43,1 tys. zł.
Najwięcej, bo nawet 80 tys.zł otrzymają uhonorowani nagrodą za całokształt dorobku.
Natomiast w przypadku osiągnięć dydaktycznych o charakterze zespołowym wysokość nagrody dla poszczególnych nauczycieli akademickich ustalana jest na podstawie procentowego udziału każdego z nich.
Podstawa prawna
Par. 4 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1571 ze zm.).
Czy już w tym roku stosuje się nowe zasady
Zgłosiliśmy nauczyciela akademickiego do tegorocznej nagrody ministra nauki. Czy nasz wniosek będzie już rozpatrywany zgodnie z nowymi zasadami?
NIE
Wnioski o przyznanie tegorocznej nagrody ministra będą oceniane jeszcze zgodnie ze wcześniej obowiązującymi zasadami. Jedyna zmiana jest taka, że ministerstwo będzie miało więcej czasu na ich ocenę – zamiast do 30 września – do 31 października. Dopiero kandydatury, które będą zgłaszały uczelnie w przyszłym roku (do 31 marca), będą rozpatrywane wedle nowych zasad.
Podstawa prawna
Par. 11 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Czy będą potrzebne rekomendacje
Uczelnia przygotowuje wniosek w sprawie przyznania nagrody dla mnie. Czy będzie musiała dołączyć do niego opinie innych ekspertów?
TAK
Jednak mniej niż dotychczas. Wystarczą kopie dwóch, a nie trzech rekomendacji sporządzonych przez osoby spoza uczelni, w której pracuje kandydat do nagrody. W przypadku wyróżnień za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne osoby, które je przygotują, powinny posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, natomiast dla wyróżnień za całokształt działalności – tytuł profesora. Poza tym do wniosku należy dołączyć:

opis osiągnięć będących przedmiotem wniosku, kopię wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni albo innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlającego przebieg głosowania nad wnioskiem, informację o procentowym udziale każdego członka zespołu w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagród za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze zespołowym, kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawa prawna
Par. 8 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).
Czy przysługuje czas na poprawę wniosku
Moja uczelnia pracuje nad wnioskiem do ministerstwa, dzięki któremu będę miał szansę uzyskać nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne. Czy gdyby wniosek miał braki, szkoła będzie miała czas, aby je uzupełnić?
TAK
Jeśli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia go lub uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Dopiero niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania. ⒸⓅ
Podstawa prawna
Par. 9 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz. 1462).