Osoby, które po raz trzeci i kolejny podejdą do egzaminu maturalnego, muszą za niego zapłacić. Najbiedniejsi mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty.
Reklama
Czy zapłacę za poprawkę w kolejnym roku
W zeszłym tygodniu otrzymałam informację, że nie zdałam matury z matematyki na egzaminie poprawkowym. Zabrakło mi zaledwie kilku punktów. Czy będę mogła ponownie podchodzić do egzaminu w maju 2017 r.?

Reklama
TAK
Osoba, która nie zda matury, może poprawiać ją w kolejnych latach. W tym celu należy złożyć w swojej szkole deklarację przystąpienia do egzaminu w roku szkolnym 2016/2017. Termin na złożenie pierwszej informacji w tej sprawie upływa 30 września, a ostatecznej 7 lutego 2017 r. W deklaracji trzeba wskazać, z jakiego przedmiotu maturzysta zamierza poprawiać egzamin. Absolwent nie musi wybierać tylko jednego przedmiotu. Może wskazać również te, które zdał, ale chciałby poprawić wynik. Na poprawienie egzaminu z jednego niezaliczonego przedmiotu maturzyści mają pięć lat. Potem muszą podchodzić do całej matury ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów.
Podstawa prawna
Art. 44zzn ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy trzecia tura egzaminów jest już płatna
W tym roku szkolnym chciałbym po raz kolejny przystąpić do egzaminu dojrzałości. Czy za trzecią poprawkę będę musiał zapłacić?
TAK
Z przepisów wynika, że egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do matury z tego samego przedmiotu. Przykładowo absolwent przystąpił do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2015 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30 proc. punktów. Następnie w 2016 r. przystąpił do matury z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu nie osiągając wymaganego progu 30 proc. Z kolei w 2017 r. zainteresowany ma zamiar zdawać ją po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy nieobecność na maturze zwalnia z płatności
Pierwszy raz do matury podchodziłam w 2013 r. W roku szkolnym 2014/2015 zadeklarowałam ponowne podejście do egzaminu dodatkowego z biologii, ale w końcu zrezygnowałam. Zamierzałam spróbować podwyższyć mój wynik w maju 2017 r. Czy ta kolejna próba będzie liczona już jako płatna?
TAK
Zadeklarowanie przystąpienia do poprawy egzaminu i nieprzyjście na niego również traktowane jest jak wykorzystana szansa. Zatem za kolejną próbę trzeba będzie zapłacić. Ministerstwo Edukacji Narodowej po to wprowadziło odpłatność, aby ograniczyć liczbę maturzystów, którzy informują komisję egzaminacyjną, że chcą zdawać maturę, a potem na nią nie przychodzą i z tego tytułu nie ponoszą żadnych konsekwencji. Generuje to tylko niepotrzebne koszty, które ponosi budżet państwa. Co więcej, w sytuacji, którą opisała czytelniczka, nie działa zasada dwóch bezpłatnych szans. W razie złożenia deklaracji o przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu i nieprzyjścia na niego, absolwent zapłaci już za drugie podejście (a nie dopiero za trzecie). Zgodnie bowiem z ustawą do wniesienia opłaty są zobowiązane również osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, a w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszały taką chęć w deklaracji, ale nie podeszły do niego.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy komisja zwróci pieniądze w razie rezygnacji
W tym roku zamierzam zadeklarować chęć przystąpienia do kilku egzaminów. To już będzie moje trzecie podejście, zatem liczę się z koniecznością opłaty. Nie wiem jednak, czy ostatecznie przystąpię do wszystkich sprawdzianów. Czy jeżeli zrezygnuję, np. miesiąc przed egzaminem, to komisja zwróci mi pieniądze?
NIE
Ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturzyści muszą złożyć do 7 lutego w roku, w którym zamierzają zdawać maturę. Do tego dnia należy też uregulować płatność za egzamin. Rezygnacja ze zdawania matury ze wskazanych w deklaracji przedmiotów po 7 lutego nie będzie uprawniała już do uzyskania zwrotu pieniędzy.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy jeśli nie zapłacę, nie będę pisać testu
Zamierzam zadeklarować chęć ponownego przystąpienia do niektórych części egzaminu dojrzałości. Czy jeżeli nie zapłacę za poprawianie wyników, komisja będzie miała prawo odmówić mi przystąpienia do nich?
TAK
Osoba, która będzie chciała po raz trzeci lub kolejny zdawać maturę z tych samych przedmiotów, zobowiązana jest do zapłacenia za nią. Jeżeli nie uiści płatności na wskazany przez okręgową komisję rachunek bankowy w terminie (od 1 stycznia do 7 lutego), to nie będzie mogła ponownie przystąpić do matury.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy mogę się ubiegać o zwolnienie z opłat
Zamierzam poprawić egzamin dojrzałości, aby dostać się na studia. Pochodzę jednak z ubogiej rodziny. Nie pracuję, ponieważ skupiłem się na przygotowywaniu do sprawdzianów. Opłata za maturę to dla mnie spory wydatek. Czy komisja będzie mogła zwolnić mnie z płacenia za poprawki?
TAK
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, ale tylko na jej wniosek. W tym celu należy złożyć podanie do dyrektora OKE. W nim trzeba zadeklarować, że dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł netto. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które poświadczą ten fakt. Chodzi m.in. o oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z niego. Po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektor podejmie decyzję, czy zwolnić absolwenta z opłat.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy komisja sprawdzi liczbę darmowych prób
W tym roku szkolnym ponownie spróbuję podejść do matury, ponieważ zdecydowałam się podjąć studia. Chciałabym jednak uczyć się bezpłatnie, dlatego też muszę podwyższyć swoje wyniki. Nie pamiętam jednak, ile już wykorzystałam prób. Czy będę mogła to ustalić?
TAK
Taka możliwość istnieje. Przykładowo każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej lub bezpośrednio w OKE w Warszawie, wysyłając do komisji e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl . W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego. Komisja udzieli mu niezbędnych informacji.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy zapłacę dodatkowo za maturę rozszerzoną
Staram się dostać na medycynę. Teraz studiuję filologię angielską, ale nie rezygnuję z moich planów. Pierwszy raz zdawałam egzamin z biologii na poziomie podstawowym w 2013 r. W 2014 r. przystąpiłam do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby poprawić wynik. Zamierzam ponowie spróbować, ale na poziomie rozszerzonym. Czy będę musiała za taką próbę zapłacić?
NIE
Maturzysta zapłaci tylko za trzecią i kolejne próby przystąpienia do tej samej części egzaminu. Skoro absolwentka dwukrotnie zdawała biologię, ale na poziomie podstawowym, a teraz zamierza zdawać ją na rozszerzonym, to nie jest to ta sama część. Oznacza to, że taka próba będzie liczona jako pierwsza i okręgowa komisja egzaminacyjna nie będzie domagała się za nią opłaty.
Podstawa prawna
Art. 44zzq ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).