Likwidacja tzw. godzin karcianych jednocześnie zniosła obowiązek ich rejestrowania i rozliczania. Nadal jednak nauczyciele powinni wykonywać „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”. Czy od nowego roku szkolnego zajęcia te w ogóle nie będą rozliczane, a jeśli będą – to w jaki sposób
Od 1 września 2016 r. zmiany w Karcie nauczyciela zniosły obowiązek świadczenia tzw. godzin karcianych. Były to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – dwie godziny w tygodniu, a szkół ponadgimnazjalnych – jedna, które każdy pedagog musiał poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Często była to indywidualna praca z uczniami – szczególnie zdolnymi albo potrzebującymi specjalnego wsparcia – kółka zainteresowań albo zajęcia wyrównawcze. Za prowadzenie tych zajęć nauczyciele nie dostawali dodatkowego wynagrodzenia.
Obecna nowelizacja zlikwidowała godziny karciane, ale nadal funkcjonuje zapis o konieczności prowadzenia przez nauczycieli zajęć dodatkowych. – Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta nauczyciela tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować trzy rodzaje zajęć, w tym „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”– wyjaśnia Łukasz Trawiński z MEN. Obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nie może być jednak wykorzystywany przez dyrektora szkoły do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska.
Ministerstwo informuje także, że ustalenie przez dyrektora szkoły określonych zadań nauczyciela musi mu umożliwić realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności w ramach jego tygodniowego czasu pracy. – A zgodnie z przepisami w sprawie dokumentowania przebiegu nauczania, wszystkie zajęcia prowadzone z dziećmi lub młodzieżą nadal są odnotowywane w dziennikach zajęć – wyjaśnia Łukasz Trawiński.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 18 marca 2016 r.o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668)