Niższe opłaty rekrutacyjne na studia oraz możliwość prowadzenia wideokonferencji podczas obrony pracy doktorskiej i mniej formalności potrzebnych przy niej ze strony uczelni – to ułatwienia, które właśnie zaproponował resort nauki.
Zniesienie limitu podopiecznych przypadających na jednego promotora i zmniejszenie biurokratycznych procedur obciążających uczelnię – to główne założenia rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie przekazało do konsultacji publicznych.
Zmiana ma polegać głównie na uproszczeniu obowiązujących przepisów. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w kształcie, który opublikowano, minister nie będzie musiał już publikować informacji o tytułach naukowych nadanych w poprzednim roku kalendarzowym. Doktoranci nie będą więc musieli czekać na publiczne ogłoszenie. Co w zamian? Dane o przyznanych tytułach będą w terminie 30 dni przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, skąd każdy zainteresowany może pozyskać dotyczące tego obszaru dane.
Projekt przewiduje też zniesienie wymogu przekazywania przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne szczegółowych informacji o składzie komisji habilitacyjnej, która podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Zamiast tego dostarczana będzie kopia uchwały podjętej przez tę komisję. Pozwoli to ograniczyć przepływ dokumentów – te dane obecnie przekazywane są Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dwukrotnie.
Ułatwieniem, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ma być wprowadzona przez rozporządzenie możliwość przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w formie wideokonferencji.
Wspomniany projekt jest częścią pakietu siedmiu rozporządzeń, które MNiSW przekazało do konsultacji. Poza sprawami tytułów naukowych, resort uregulował również kwestię opłaty rekrutacyjnej za studia. Stawki ustalone zostały na poziomie 150 zł za rekrutację na kierunek wymagający sprawdzianu umiejętności artystycznych lub predyspozycji architektonicznych, 100 zł tam, gdzie potrzeba dodatkowego sprawdzianu sportowego i 85 zł na wszystkie pozostałe kierunki.
Zmiany zajdą także w kryteriach oceny programowej placówek naukowych. Polska Komisja Akredytacyjna będzie koncentrowała się na badaniu kwestii merytorycznych związanych z jakością kształcenia w jednostce. Oceniane będą m.in. program i standardy kształcenia, kwalifikacje nauczycieli akademickich, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się, akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych.
Etap legislacyjny
Przekazano do konsultacji publicznych